Haustvêren lèt vente på seg – Sør-Noreg blir utpeika som vêrvinnar

foto