Legemiddelverket tilrår å ta medisinar som normalt