Endring i plan- og bygningslova skal minske konfliktnivået