Staten og landbruket er samde i jordbruksoppgjeret