Kyrkjeverje Synnøve Smørdal Wiik

Går hardt ut mot redusert driftstilskot til Stad kyrkjelege fellesråd

‒ Vi finn det urimeleg at vi må gjere store kutt i budsjettet for 2022, og vi bed om at kyrkja sitt budsjett vert «freda» og at vi får som eit minimum behalde eit driftstilskot som i 2021.

Stad kommune ønsker gode tenestetilbod, livskraftige samfunn og samskaping. Dette vil vi vere med på. Om formannskapet går inn for kommunaldirektør sitt forslag på 1.000.000,- reduksjon frå 2020-budsjettet, vil konsekvensane av dette vere brot på føresetnadane som fylgjer av trussamfunnslova § 14, skriv Synnøve Smørdal Wiik, kyrkjeverje i Stad kyrkjelege fellesråd.  

Nyhende

Det skriv Synnøve Smørdal Wiik, kyrkjeverje i Stad, i eit brev til Stad Formannskap og ordførar Gunnar Silden som i brevet går hardt ut mot budsjettkuttet kommunedirektøren føreslår for Stad Kyrkjelege Fellesråd i 2022.