Meiningar

Gammel ammunisjon og nye oppdrettsanlegg i Nordfjord

Den 2. oktober rapporterte NRK at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anbefaler fiskeforbud i 27 sjøområder langs kysten. Årsaken er at disse har vært dumpingsområder for flere hundre tusen tonn med gammel ammunisjon og sprengstoff fra krigen.

Illustrasjonsfoto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Ifølge NRK har FFI undersøkte fire av disse områdene i samarbeid med Havforskningsinstituttet, for å se om korrosjon av gammel ammunisjon kan være en kilde til forurensing i fisk og skalldyr.

Resultatet var at det ble funnet rester av eksplosiver i fisk og skalldyr fra alle fire undersøkelsesområdene, i tillegg til spor av bly og kvikksølv; og at: «resultatene tyder på at fisk og skalldyr blir eksponert daglig». Med andre ord, eksponeringen som ble avdekket er ikke et engangsfenomen. Den har foregått over lenger tid. Rapporten sier også at: «På sikt kan man se for seg større lekkasjer fra ammunisjonen på grunn av korrosjon».

I lys av dette, anbefaler FFI: «at det opprettes forbudssoner for fiske i og rundt dumpefelt for ammunisjon»; først og fremst på grunn av fare for detonasjon hvis fiskeredskap skulle komme bort i ammunisjonen; «men også av hensyn til at fisk og skalldyr kan være forurenset med ammunisjonsrelaterte forbindelser».

Det som kan være interessant her i distriktet er at det ligger et nedlagt dumpingsområde midt i Nordfjord, halvveis mellom Høyneset og Isane, like vest for den nåværende ferjeleia; altså bare noen få kilometer fra eksisterende og planlagte oppdrettsanlegg.

Stad kommune har nylig hatt en prosess omkring en «Kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune». I den forbindelse har man også hatt en konsekvensutredning (KU), sist datert den 14.06.2021. Så vidt jeg kan se, er ikke dette dumpingsfeltet nevnt i KU’en.

Nå ble ikke FFIs undersøkelse og anbefaling publisert før den 09.09, altså over en uke etter kommunens uttalefrist den 01.09. Videre sier FFI at: «Dette er den første undersøkelsen av ammunisjonsrelatert forurensing i fisk og skalldyr gjennomført i dumpefelt for ammunisjon i Norge». Så hvis KU’en ikke har tatt dette opp, er det på en måte forståelig.

På den andre siden, dumpingsområdet er avmerket på sjøkartet for Nordfjord, så det burde kanskje ha vært emne for en diskusjon, om ikke annet. Men kanskje det er nevnt i noen av uttalelsene i saken som er kommet inn før fristen gikk ut?

Så hvordan står det til med den gamle ammunisjonen på bunnen av Nordfjord? Personlig vil jeg tro at faren for detonasjon er heller liten. Ifølge kartet ligger deponiet på ca. 570 m dyp, så det er kanskje lite sannsynlig at vanlig fiskeredskap vil hekte seg bort i det. Likevel, har Stad og Bremanger kommuner noen tanker om hvordan man kan undersøke dette og eventuelt sikre seg mot noe slikt?

Men om faren for eksplosjon er liten, vil jeg tippe at faren for forurensing fra korrodert ammunisjon er ganske stor. Da blir spørsmålene om slik forurensing allerede eksisterer eller ikke; om den kan spre seg til høyrere vannlag utover eller innover fjorden; om spredning kan eventuelt bli påvirket av økt skipstrafikk innover Eidsfjorden; hva forurensingen kan ha å si for fisk og skalldyr i som står i åpne oppdrettsanlegg og som ikke kan forflytte seg; og ikke minst, hvordan problemet – hvis det eksisterer - kan løses.

Uansett synes jeg at Stad og Bremanger bør ta FFIs anbefaling til etterretning i forbindelse med sin videre behandling av fiskeoppdrett. Som et første skritt, bør de, etter min mening, ikke tillate nye eller utvidede oppdrettsanlegg i Nordfjord uten først å ha foretatt nye og grundige undersøkelser av selve dumpingsområdet, og av vannet og strømforholdene over og omkring det.