– Det er allereie oppført bygning på lovleg vis

Utval for areal og eigedom(UAE) i Stad kommune har gjeve løyve til å bygge påbygg til fritidsbustad på gbnr. 280/16 på Venøy.

Fekk JA TIL PÅBYGG: Søkjar får likevel løyve til påbygg til fritidsbustad i strandsona. 

Nyhende

Saka gjeld søknad om dispensasjon frå byggeforbodet i strandsona, og det var først gjeve eit administrativt avslag, men dette vart påklaga.