Tomta ved Seljesanden skal fyllast med innhald

Hotellplanane tek form

Skal det vere mogeleg med etablering av ferieleilegheiter for sal og utleige, utleigehytter, temapark eller campingplass på hotelltomta i Selje? .

SITUASJONSPLAN: Norplan AS har på vegner av Selje Hotell Invest AS utarbeidd detaljreguleringsplan for hotelltomta i Selje. Her er skisser som viser plassering og utforming av tiltak, henta frå planframlegget som Utval for areal og eigedom får på bordet. 

Nyhende


Utval for areal og eigedom har forslag til detaljreguleringsplan for Selje Hotell på saklista til møtet tysdag, og tilrådinga frå kommunedirektøren er at forslaget vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn, med atterhald om at kommunen kan kome med krav til justeringar i høyringsperioden.