Selje Næringsforening:

Behov for stor utbygging i Lestovika

– Det er uforståeleg at disse planane er ikkje er tekne med i den pågåande planprosessen. Ein ser bort frå tankar og føringar som næringsliv, politikarar og byråkratar i Selje over mange år har arbeidd etter for å snu ei negativ utvikling i området.

Lestovika: Planskissa over viser korleis Selje Næringsforening ser for seg ei større utbygging av kai- og næringsområdet i Lestovika. Illustrasjon: Kartverket 

Nyhende

Det skriv Selje Næringsforening (SN) i ein merknad/innspel til Stad kommune sin «Kommunedelplan for sjøareala», og kva næringsforeininga meiner tunnelmassen frå Stad Skipstunnel kan nyttast til.