Held fram med tunnelutbetring

Statens vegvesen er i ferd med å ruste opp tunnelar for å gjere dei meir trafikksikre i tråd med tunnelforskrifta, slik dei er pliktige til ifølgje EU-direktiv.

SIKKERHEIT: Utbetring av tunnelane skal betre tryggleiken. Her frå ei brannøving i Lotetunnelen. Arkivfoto: Anna Wuttudal 

Nyhende

Tunnelforskrifta omfattar i utgangspunktet tunnelar tilknytt det transeuropeiske vegnettet (TEN-T), men regjeringa har vedteke å innføre tilsvarande krav på alle norske riksvegar.