Urovekkande mange MC-ulykker i sommar

Ni personar omkom på norske vegar i juli. MC-førarar utgjer fleirtalet av omkomne i sommar. 
Nyhende

Totalt ni personar mista livet i trafikken i juli.

Ein person omkom i fylka Møre og Romsdal og Nordland. I Oslo og Viken var det 2 dødsfall i juli-trafikken. Innlandet toppar statistikken med 3 omkomne.

4 kvinner og 5 menn mista livet.

Urovekkande MC-tal

11 av totalt 18 omkomne i sommarmånadane juni og juli var MC-førarar.

Av dei 11 motorsyklistane omkom 7 i utforkøyringsulykker. To av ulykkene var møteulykker; i begge tilfella skuldast ulykka at motorsykkelen gjennomførte ei forbikøyring.

Gjennomsnittsalderen blant dei omkomne er relativt høg: 9 av dei 11 omkomne på motorsykkel var aldersgruppa 40-59 år.

— Dette er svært urovekkande tal, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerheit i Statens vegvesen.

Vegvesenet si ulykkesanalysegruppe skal analysera alle ulykkene, for å kartlegga årsaker og eventuelle samanhengar.

— Det er for tidleg å seia noko om kva denne auken skuldast, eller om det me ser er ein trend, seier Ranes, som understrekar kor viktig det er for Vegvesenet å halda på det gode samarbeidet med motorsyklistane sine interesseorganisasjonar.

Inga korona-endring

Så langt i år ligg talet på omkomne i trafikken litt over fjoråret.

— Det synest ikkje å vera noko endring som kan tilskrivast korona-viruset, seier Ranes.

I andre europeiske land har talet på omkomne i trafikken gått til dels kraftig ned i 2020, som resultat av korona-pandemien. Dei norske tala liknar derimot nabolanda Sverige og Danmark, der ein også har registrert lite eller inga endring samanlikna med 2019.Tal omkomne på norske vegar ved utgangen av juli:

*NB: Førebels tal i 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

93

62

84

55

55

56

60Tal omkomne fordelt på fylke

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Endring

Viken

28

131778

13

15

2

Oslo

2

3

3221

4

3

Innlandet

6

8

10

757

8

1

Vestfold og Telemark

10

6

7546

11

5

Agder

4

85266

2

-4

Rogaland

6

410670

2

2

Vestland

10

491195

4

-1

Møre og Romsdal

5

22

1

56

3

-3

Trøndelag

15

49822

3

1

Nordland

4

52358

5

-3

Troms og Finnmark

3

510322

3

1

Heile landet

93

62

84

55

55

56

60Tal omkomne fordelt på uhellstype

Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Møteulykker

35

15

31

20

26

17

22

5

Utforkøyring

32

17

32

1518

20

26

6

Kryssulykke

11

9

4

3

2

3

3

-

Påkøyring bakfrå

3

7

2

4

4

4

1

-3

Fotgjengarulykke

12

8

7

8

4

7

5

-2

Anna

0

6

8

5

1

5

3

-2

SUM

93

62

84

55

55

56

60Tal omkomne fordelt på eining

Eining

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Fotgjengar

10

7

7837

6

-1

Sykkel

4

36644

4

-

Moped

0

0

1120

0

-

MC

16

161311811

15

4

Personbil

46

3142253124

28

4

Tungbil

3

36358

5

-3

Buss

7

0100

1

1

-

Anna

7

28121

1

-1

SUM

93

62

84

55

55

56

60Tal omkomne fordelt på alder

Alder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

0-15

5

2

0

1

1

0

1

1

16-24

12

13

18

8

12

8

10

2

25-44

20

17

19

11

14

15

14

-1

45-64

27

15

30

19

14

17

23

6

65+

29

15

17

16

14

16

12

-4

SUM

93

62

84

55

55

56

60

4