Nye fiskeregler for laksefiske frå 2021 på høyring

Eidselva blir føreslått stengt for laksefiske

Miljødirektoratet føreslår store reduksjonar i sjølaksefisket over heile landet, samstundes som det blir føreslått å ikkje opne for fiske etter androme laksefisk i alle vassdrag der fangstrapportering manglar. Blant vassdrag som blir føreslått å ikkje opne er Eidselva.  

Eidselva er eit av vassdraga Mljødirektoratet føreslår at ikkje blir opna for fiske etter laks og aure frå 2021 og dei komande fem åra. Bakgrunnen for forslaget er ein smule uklart, men hovudgrunnen er truleg at det ikkje er ei god nok samla forvaltning av heile vassdraget, som omfattar Hornindalsvatnet, sidelevar og Honndøla.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Dette kjem fram i overskikten som Miljdirektoratet har sendt på høyring.