Sp krev oppstartsløyving til Stad Skipstunnel no

- Stad skipstunnel er eit prosjekt som raskt kan settast i gang. No må Stortinget få på plass oppstartsløyving i revidert nasjonalbudsjett, seier Sigurd Reksnes, fylkesleiar i Sogn og Fjordane Senterparti.

MÅ KOME I GANG: Stad skipstunnel sett frå Kjøde. - Dette må vere det prosjektet som er best utgreia og kvalitetssikra i landet, seier Sigurd Reksnes, fylkesleiar i Sogn og Fjordane Sp. No krev paritet oppstartsløyving til tunnelen.  Foto: Ill. Kystverket/Snøhetta

Nyhende

Han viser til at koronapandemien råkar næringslivet hardt, og det er trong for at staten set i gang med investeringar som kan halde hjula i samfunnet i gang.

- Stad Skipstunnel er eit prosjekt som raskt kan startast opp. Dersom Stortinget løyver pengar no i vår, kan det framskunde oppstarten med eit halvt år sidan ein slepp å vente til statsbudsjettet skal handsamast i haust. Prosjektet vil skape store ringverknader i anleggsperioden, og bidra til å halde folk i arbeid i ei krevjande tid framover, påpeikar fylkesleiaren.

Han meiner det er ingen grunn til å vente med å sette i gang.

- Dette må vere det prosjektet som er best utgreia og kvalitetssikra i landet. Her vil samfunnet få mykje att for pengane både under bygginga, og når Stad skipstunnel står ferdig. No har alle partia som har lova bygging av Stad Skipstunnel sjansen til å innfri lovnadane sine, og sette i gang med den mest framtidsretta investeringa for kystnasjonen Noreg nokosinne, seier Reksnes.