-Dette kan vi ikkje godta

Grunneigar Eldar Lien har sendt brev til Stad kommune i samband med nabovarsel til dispensasjonssøknaden om opprett i Ervikskorane.
Nyhende

Området i Ervikskorane ble regulert til akvakulturformål i 2007 da en grunneiger vurderte å starte med blåskjell. Det er et lite område med lengde 600m i sjø.

Nå presenterer Eide Fjordbruk et oppdrettsanlegg for laks pressa inn på samme området med biomasse 3600Te på 6 merder. Anlegget er planlagt å fylle hele det regulerte området i vest, sør og øst. P.g.a. dybden så strekker forankringene seg over hele vika i Ervik og 1,6km østover forbi Kjølsdalen. Disse er nå senket ned med klumpvekter som vist på figuren.

Innbyggere og grunneiere har i generasjoner drive line, teine og garnfiske i området. Det første registrerte laksebruket E1 i Eid lå i Ervik. Nå mister vi denne muligheten til fiske i området over et strekke på nærmere 3km. Plan og Bygningsloven §.21.3 sier

«Det kreves ikke nabovarsel som nevnt i første ledd når tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen.»

Når ankerfestene går ut over regulert område på en slik måte som Eide Fjordbruk planlegger, så medfører dette en dispensasjonssøknad og nabovarsel til alle berørte parter både i Ervik og Kjølsdalen, ikke bare i Ervik. Først da vil vi alle kunne vurdere konsekvensene av tiltaket. Dette gjelder også vurdering av støy, lukt og miljøødeleggelser. I dette tilfellet ligger nærmeste husstand i Ervik 250m fra anlegget. Både i Ervik og Kjølsdalen ligger flere ca. 400m unna, samt skole, barnehage og kirke 500m unna.

Jeg stiller spørsmål ved kommunens behandling av saken. Det synes ikke som om de behandlende instanser har gått inn i dokumentasjonen, men har latt seg lede av Eide Fjordbruk og Hogne Bleie sine vyer om arbeidsplasser og penger i kassa.

Modellen av anleggets plassering på kartet viser at det fyller hele det regulerte område. Dette er et øyeblikksbilde som representerer anleggets plassering, kanskje maksimalt 5% av tiden. I 95% av tiden (eller mer) vil deler av anlegget ligge utenfor regulert område. Med en slik slakk-forankret rammestruktur vil avdrift på grunn av elastisitet i linene og kjedeline/geometrisk elastisitet, gjøre at dette anlegget vil flytte seg 50-100 m øst og vest for regulert område. Avhengig av strøm og vind. Dette betyr at store deler av anlegget vil ligge utenfor regulert område det meste av tiden. Dette kan vi bare ikke godta.

· Hvorfor sier Eide Fjordbruk at avstanden til Juvika B er «omlag 3km» når den er 2378m?

· Hvorfor skryter de av automasjonsmiljøet på Eid og 10 nye arbeidsplasser, når vi vet at et slikt anlegg driftes automatisk og kun har inntil ett årsverk av lokale personer i drift?

· Miljøutfordringer: Ønsker vi å få Osterfjordtilstander i Nordfjord? Hvorfor kan ikke Eide Fjordbruk som selv sier de satser på ny teknologi flytte denne produksjonen på land?

Bremanger kommune har vært tidlig ute og etablert anlegg på rekke og rad på sørsida av fjorden. Da er det liten plass igjen for Stad kommune når man skal overholde retningslinjene for avstand mellom anlegg på 3 og 5km.

Området på sørsida er mer grisgrendt enn på nordsida og ligger derfor bedre til rette for denne type virksomhet. Lus og smittepresset i Nordfjorden har allerede nådd smertegrensen. Det går ikke bare ut over miljøet og innbyggerne, men er også en trussel mot de andre oppdretterne i fjorden.