Revidert nasjonalbudsjett

Føreslår mediapakke på 300 millionar

I revidert nasjonalbudsjett blir det føreslått at det blir løyvd 300 millionar kroner til ei midlertidig ordning som kompenserer for ein del av media sitt omsetningsfall i perioden frå og med 1. mars til og med 15. juni 2020.

Som ein følgje av koronautbrotet føreslår Regjeringa å bruke 300 millionar kroner for å dekke opp delare av annonsesvikten i redaktørstyret media.  

Nyhende

Mange norske redaktørstyrte media er råka av at monalege deler av annonseomsetninga fell bort som følgje av virusutbrotet.