Krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

Kulturdepartementet er nå klare med forskriften for ordningen der kultur, idretten og frivilligheten kan få kompensert for avlyste, stengte eller utsatte arrangement.

Totalt er krisepakken til kultur på 700 millionar kroner.  

Nyhende

Arrangører kan få kompensert for tap av inntekter fra billettsalg og deltakaravgift, samt merutgifter, som følge av at arrangement må avlyses, stenges eller utsettes som følge av råd og pålegg fra styresmaktene i forbindelse med koronaviruset.

Ordningen Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter gjelder for arrangører innen kultur-, frivillighet- og idrettssektoren, og som er registrert i Frivillighetsregisteret innen 5. mars 2020. Rammen for denne ordningen er på 700 millioner kroner.

Vilkår for å søke

Ordningen er ment å kompensere for tap av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følje av at arrangement må avlyses, stenges eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Det kan etter søknad gis kompensasjon til arrangører i frivillighet- og idrettssektoren når disse vilkårene er oppfylt:

  • Arrangøren eller eierene av arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og er registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.
  • Arrangementet var planlagt arrangert i Noreg.
  • Arrangementet ville ha vært åpent for allmeheten.
  • Arrangementet var planlagt arrangert i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
  • Tap eller merutgifter for arrangøren ville i den gjeldende perioden utgjort minimum 25 000 kroner til sammen.
  • Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

OBS! Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter frå offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Dette kan du få kompensasjon for

  • Netto tapt billettinntekt ved avlysing eller stenging av arrangement som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindlese med COVID-19 utbruddet, eller
  • Netto tapt deltakeravgift ved avlysing eller stenging av arrangement som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet, og
  • Merutgifter som følge av at arrangement blir avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Mer informasjon om hva som ligger i disse punktene finn du i forskriften §3.

Tildelingskriterium

Budsjettert overskudd for arrangement kan etter at pengene er tildelt bli vurdert opp mot overskudd for arrangement i tidlegere år eller lignende arrangement. Dersom det er avvik mellom det budsjetterte resultatet for arrangementet og tidligere eller lignende arrangement, vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt, med mindre arrangøren kan dokumentere ein saklig grunn for avviket.

Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor ordningens ramme. Søknader som oppfyller vilkårene kan få kompensasjon med inntil 100 prosent. Dersom rammen ikke er stor nok til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle søkere som oppfyller ordningens vilkår.

Tildelt kompensasjon kan ikke dekke konkurskrav.

Når kan du søke

Vi jobber med å utvikle søknadskjema for ordningen, og kommer til å åpne for søknader 14. april. Informasjon, hjelpeskjema og søknadsskjema kommer til å ligge på våre nettsider.

Søknadsfrist er 21. april 2020.