Symjebasseng i Selje

Lågare nettokostnad med stort basseng

Nettokostnaden for Stad kommune kan truleg bli 6,5 millionar kroner lågare om ein byggjer 25 meters symjebasseng kontra eit basseng på 12,5 x 10,5 meter.

Gode svar: Fjordabladet har retta ei rekkje spørsmål til kommunedirektør Åslaug Krogsæter når det gjeld kostnader og fiansierng av nytt symjebasseng i Selje, eventuelt kombinert med ein fleirbrukshall. Bakgrunnen for spørsmåla er ein del presiseringar i økonomiplanen for 2020 – 2023, der ein uttrykkjer uro for kommunen si store lånegjeld, og at det ikkje er rom for nye store prosjekt som vil auke den totale lånegjelda. 

Nyhende

Det kjem fram i kommunedirektør Åslaug Krogsæter sine svar på ein del spørsmål Fjordabladet har stilt kring finansieringa av å bygge ny symjehall i Selje.