Okla-saka i Selje:

Politikarane ber om ny vurdering

Etter ein times lang debatt bestemte kommunestyret i Selje seg for å be Norges Vassdargs- og energidirektorat om å vurdere konsesjonen for vindkraftprosjektet på Okla på nytt.

Gruppemøte: I ein pause i forhandlingane i kommunestyret vart politikarane einige om ordlyden i vedtaket som vart presentert, og seinare vedtatt.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

I det samrøystes vedtaket som politikarane etter kvart kom fram til heiter det. «Kommunestyret i Selje ber NVE vurdere konsesjonen på Okla på nytt. Sett i lys av initiativ som er komme frå innbyggjarane i kommunen kan det vere eit behov for å få avklara om det er teke tilstrekkeleg omsyn til dei momenta som «innbyggarinitiativet » mot vindkraft på Stad» har peika på.»