Reglement for politiske organ i Stad

Demokratisk underskot?

Dei aller fleste av politikarane i Fellesnemnda for Selje og Eid meinte dei hadde fått for lita tid til å vurdere og drøfte framlegget til den politisk organiseringa av Stad kommune.

Fellesnemnda: Fellesnemnda kom torsdag med si tilråding for reglement for folkevalde organ. Tilrådinga vart vedteken med nokre punkt som politikarane ønskte utgreidd nærame. Dette var kortare frist for grunngjevne spørsmål til ordførar/rådmann enn det som står iforslag til reglement, · utarbeiding av reglement for digitale møter, møte- og talerett for eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunale organ, administrativ hjelp for valnemnda sitt arbeidog auka økonomisk godtgjersle for politikarane på grunn av større ansvar i ei større kommune. Alle foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det kom fram då Fellesnemnda for Selje og Eid sist torsdag vedtok tilråding i innstilling til reglement for politiske organ i nye Stad kommune.