– Har ikkje fått formelle tilbakemeldingar

KOMMUNESJEF: Barbro Longva er kommunesjef innan helse- og omsorg. 

Nyhende

Kommunalsjef Barbro Longva orienterte onsdag finansutvalet i Eid om status for dei bebuarane som mellombels er flytta frå Eid eldretun/Fossevegen bufellesskap og ned i den gamle delen av Eid sjukeheim/Hogatunet.