Godkjende årsmeldingar og rekneskap

Kommunestyret godkjente årsrekneskap og årsmeldingar for Eid kommune, Eid Industrihus KF og Eid Fjordvarme KF for rekneskapsåret 2018

Arild Nøstdal (V), meinte at årsmeldinga til Eid komune gav eit godt bilete om situasjonen i kommunen.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Alle rekneskapane er gjort opp i balanse. Eid kommune har hatt eit samla mindreforbruk på den kommunale tenesteytinga på 2,7 millionar kroner og også fått positivt resultat på ei rekkje andre postar, men det vart oppvegd av sviktande avkasting på eksternt plasserte midlar i finansmarknaden.