Eid og Selje startar prosjekt samordning

Skal halde fylkesmannen på avstand

Dei økonomiske utfordringane i årets budsjettprosess er store for dei to kommunane Eid og Selje som om eitt år er ein kommune.

Prosjektkoordinator: Kristine Dahl, prosjektkoordinator i Stad 2020 og rådmann i Selje, opplyste at det ville bli møter med tillitsvalde inneverande veke for å starte prosess på nedbemanning og effektivisering.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Som tidlegare meldt har Eid kommune eit hol på i overkant av 26 millionar dei skal tette for å balansere neste årsbudsjett. Selje kommune har den same prosentvise utfordringa, men mindre nominell – i underkant av sju millionar kroner. Tek ein med formannskapet sitt vedtak om å redusere satsen for eigedomsskatt med 0,5 promille er utfordringa 7,7 millionar kroner. Sist måndag starte prosessen med å finne innsparingar og eller effektivitetsgevinst gjennom å skunde på samanslåingsprosessen.

Prosjekt «Samordning»

I årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022 for Eid kommune, viser førebels korrigert resultat eit underskot på 12.090 millionar kroner. I årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022 for Selje kommune, viser førebels korrigert resultat eit underskot på kr 6.820 millionar kroner. Det er føreslege å dekke inn noko av underskotet ved bruk av fond på tre millionar kroner. Selje formannskap føreslår å senke eigedomsskatten med ein halv promille. til 3,5 promille. Det inneber eit førebels underskot i budsjettet med ytterlegare 0,9 millionar kroner. I budsjetthefta for dei to kommunane er det lagt inn innsparingstiltak gjennom «Samordning ved kommunesamanslåing». Dette tiltaket skal organiserast og gjennomførast som eit felles prosjekt mellom kommunane, der planlegging for å hente ut gevinstar i ulike delprosjekt blir sentralt. Det var dette prosjektet prosjektleiar Åslaug Krogsæter, prosjektleiar i Stad 2020, orienterte Fellesnemnda om på møtet i Selje måndag.