Utstillingsplassen blir riggområde

Ny Skipenes bru

Utstillingsplassen i Øyane er tenkt nytta som riggområde i samband med bygging av ny Skipenes bru. Dette inneber at hingsteutstillinga ikkje kan gjennomførast der i 2020.

PLAN FOR NY BRU: Reguleringsplan for Skipenes bru. Stipla strek viser planområde. Kart: Statens vegvesen.  Foto: Statens vegvesen, Reguleringsplan for Skipenes bru

Nyhende

Statens vegvesen Region vest har utarbeidd eit framlegg til detaljreguleringsplan for ny Skipenes bru. Formålet med planframlegget er å legge til rette for utskifting av Skipenes bru og sette av naudsynt anleggsområde til dette prosjektet, mellom anna omkøyringsbru sør for dagens bru.

Det skal gjerast tilpassingar av E39 som også omfattar krysset mot fv. 663 og avkøyrsler. Planen skal gje grunnlag for å utarbeide kostnadsoverslag, gje grunnlag for grunnerverv og for utarbeiding av byggeplan/konkurransegrunnlag.