FNs tryggingsråd vedtok resolusjon om vaksinasjon i konfliktområde

FNs tryggingsråd har einstemmig vedteke ein resolusjon som oppmodar til internasjonalt samarbeid for å sikre tilgang på vaksinar i konfliktområde.
utenriks

I resolusjonen blir det oppmoda til å styrkje det internasjonale samarbeidet for å sikre rettferdig fordeling og tilgang på vaksinar i konfliktområde. Det blir òg oppmoda til auka finansiering av det internasjonale vaksinearbeidet.

Tryggingsrådet oppmodar òg aktørar i konfliktar til å inngå våpenkviler og humanitære pausar for å sikre vaksinasjonen. Det blir understreka at helsearbeidarar og hjelpearbeidarar må vernast.

– Noreg har delteke aktivt i resolusjonsforhandlingane. Vi lykkast mellom anna med å styrkje språket om at helsearbeidarar må vernast i tråd med humanitærretten. Etter norske forslag anerkjenner Tryggingsrådet òg den viktige rolla kvinner speler i pandemiresponsen, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei fråsegn.

Storbritannia la fram resolusjonen førre veke. Den byggjer vidare på ein resolusjon frå i fjor sommar. Alle medlemmene er knytte til resolusjonen som medforslagsstillarar.

– Skal vi lykkast med å kjempe mot covid-19-pandemien, må vi sikre humanitær tilgang for helsepersonell slik at også menneske som lever i konfliktområde, får tilgang til vaksinar. Det er samtidig avgjerande at alle partar i konfliktar inngår og overheld våpenkviler og set i verk humanitære pausar slik at vaksinane kan distribuerast på ein trygg måte, seier Søreide.

(©NPK)