Ekstremvêr har teke nesten 500.000 liv på 20 år

Minst 480.000 menneske har omkomme som følgje av ekstremvêr sidan tusenårsskiftet, viser ein analyse utført av tankesmia Germanwatch.
utenriks

Dei aller fleste dødsfalla som følgje av storm, flaum og hetebølgjer finn stad i utviklingsland. Det går fram av ein rapport utarbeidd av den tyske tankesmia i samband med opninga måndag av eit digitalt toppmøte om klimatilpassing arrangert av Nederland.

Germanwatch anslår at ekstremvêr har kosta den globale økonomien nærare 22.000 milliardar kroner dei siste 20 åra.

Tankesmia har i sin Global Climate Index analysert over 11.000 ekstremvêrhendingar og fann at Puerto Rico, Myanmar og Haiti har vore aller hardast ramma sidan tusenårsskiftet.

Parisavtalen

Parisavtalen frå 2015 slår fast at rike land skal bidra med 850 milliardar kroner årleg for å gjere fattige land betre i stand til å kutte klimautslepp og tilpasse seg klimaendringar.

Ferske studiar viser likevel at bidraga har vore langt mindre enn føresett.

Sesongen 2019 var særleg utsett for ekstremvêr, med kraftige orkanar og syklonar som raserte store område i Karibia, Aust-Afrika og Sør-Asia.

– Dette viser korleis fattige og sårbare land står overfor særleg store utfordringar knytt til konsekvensar av ekstremvêrhendingar, seier ein av medforfattarane av Germanwatch-studien, David Eckstein.

– Dei treng umiddelbart økonomisk og teknisk bistand, seier han.

Hovudprinsipp

Å hjelpe land som blir hardt ramma av klimaendringar, og å betre kapasiteten deira til å handtere klimarelaterte katastrofar som flaum og tørke, er eitt av hovudprinsippa i Parisavtalen.

Avtalen fastset at 430 milliardar kroner årleg skal øyremerkjast «tilpassing». Men sidan naturkatastrofane har vorte fleire og meir alvorlege sidan avtalen vart underteikna, har FN fastslått at kostnadene vil skyte i vêret dei kommande åra.

For å kunne gje tilstrekkeleg bistand blir det no anslått at det trengst rundt 600 milliardar kroner i året, men berre drygt 250 milliardar kroner er tilgjengeleg.

FNs miljøprogram la tidlegare i månaden fram ein rapport som illustrerte behova og konkluderte med at dei årlege tilpassingskostnadene truleg vil stige til over 2.500 milliardar kroner i 2030 og nærare 4.300 milliardar kroner i 2050.

Blir ramma hardast

Åtte av dei ti landa som blir ramma hardast av ekstremvêr, er ifølgje Global Climate Index låg- eller mellominntektsland.

– Fattige land blir ramma hardast fordi dei er meir sårbare for dei skadelege effektane av slike farar, og dei har dårlegare kapasitet til å handtere dei, seier Vera Künzel, som også er medforfattar av rapporten.

Ifølgje henne blir land som Haiti, Filippinane og Pakistan nærast konstant ramma av ei eller anna form for ekstremvêr, noko som gjer at dei ikkje rekk å komme på fote frå ein katastrofen før den nesten rammar.

Ulike typar bistand for å hjelpe fattige land å tilpasse seg klimaendringane har vorte diskutert på det to dagar lange klimatoppmøtet arrangert av Nederland. Storbritannias statsminister Boris Johnson, USAs nye klimautsending John Kerry og FNs generalsekretær António Guterres var blant dei som deltok på opningsdagen.
(©NPK)