Brexit-uvisse skaper uro for økonomi og arbeidsmarknad

Britisk økonomi voks med 1,4 prosent i fjor, den lågaste veksten sidan finanskrisa i 2009. Samtidig fryktar økonomiforskarar følgjene av ein hard brexit.
utenriks

Ifølgje Storbritannias nasjonale statistikkontor (ONS) fall veksten i fjerde kvartal i fjor til 0,2 prosent, mot 0,6 prosent kvartalet før.

ONS koplar ikkje den beskjedne veksten direkte til Storbritannias avgjerd om å forlate EU, sjølv om det finst bevis for at uvissa knytt til brexit har fått følgje for den økonomiske aktiviteten, først og fremst investeringslysta.

Betre enn forventa

– Brexit-uvissa er heilt klart ikkje noko som hjelper på den økonomiske fronten, men det er truleg berre ein sekundær faktor til denne oppbremsinga. Hovudårsaka er global nedgang, seier marknadsanalytikar David Cheetham i meklarhuset XTB.

– Eurosona har særleg hatt svake tal den siste tida, og all merksemd er no i stor grad retta mot håpet om eit skikkeleg gjennombrot i handelsstriden mellom USA og Kina, seier han.

Britisk økonomi har generelt gått betre enn forventa sidan det vart fleirtal for utmelding av EU i folkerøystinga i juni 2006.

Sentralbanken åtvarar

Den britiske sentralbanken har tidlegare åtvara mot følgjene av å tre ut av EU utan ein forhandla fram skilsmisseavtale og fryktar at dette på nokre månader kan få britisk økonomi til å krympe med opptil 8 prosent, mens bustadprisane kan komme til å falle med over 30 prosent.

I førre veke reduserte sentralbanken prognosen for inneverande år frå 1,7 til 1,2 prosent, med tilvising til oppbremsinga i verdsøkonomien og «brexit-tåka».

Etter 46 års medlemskap forlèt Storbritannia EU 29. mars, men Parlamentet har så langt avvist skilsmisseavtalen statsminister Theresa May har forhandla fram med Brussel.

Måndag kveld møter brexitminister Stephen Barclay EUs sjefforhandlar Michel Barnier til ein ny runde med samtalar i Brussel. May skal tysdag orientere Parlamentet om framdrifta i forhandlingane med EU.

Uro for stillingar

Økonomiforskarar ved IWH-instituttet i Halle i Tyskland har konkludert med at ein hard brexit kan få konsekvensar for fleire hundre tusen stillingar verda over.

Dei har undersøkt kva som vil skje, dersom Storbritannias import frå resten av EU fell med 25 prosent etter brexit. Forskarane konkluderte mellom anna med at om lag 103.000 arbeidsplassar i Tyskland og 50.000 arbeidsplassar i Frankrike vil stå i fare for å forsvinne.

I dei 27 attverande EU-landa vil om lag 180.000 stillingar i selskap som eksporterer varer til Storbritannia, blir påverka dersom skilsmissa blir gjennomført utan at ein forhandla fram ein avtale. I tillegg vil fleire selskap og deira tilsette indirekte bli påverka fordi dei sel til selskap som igjen eksporterer til Storbritannia.

Om lag 433.000 arbeidstakarar i denne gruppa står i fare for å miste jobben. Dette gjeld både arbeidstakarar i EU og i andre land.

(©NPK)