NVE-sjefen ventar «svært høge» kraftprisar i vinter

NVE-direktør Kjetil Lund meiner vi må stålsetje oss for endå høgare straumprisar i månadene som kjem. Ein «perfekt storm», seier olje- og energiministeren.
innenriks

– Biletet for vinteren er at det ligg an til høge og svært høge kraftprisar. Meir enn det vi har vore vande med. Vi må rekne med at dei høge prisane som vi har hatt i haust, vil vare gjennom vinteren. Og dei kan bli endå ein del høgare, seier Lund til NTB.

Tysdag orienterte han olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om utsiktene for vinteren.

Lund understrekar at prisane nok vil svinge frå dag til dag. Men tendensen er klar:

– Vi må innstille oss på ein vinter med svært høge kraftprisar, seier NVE-sjefen.

– Og det vil føre til vesentleg auka utgifter for folk.

Fleire faktorar ligg bak

Årsakene til prisgaloppen er samansette. I stor grad handlar det om forhold som norske politikarar vanskeleg kan kontrollere.

Det aller viktigaste, fastslår Lund, er dei høge gassprisane internasjonalt. Gassprisane påverkar straumprisane i heile Europa, og dette slår særleg inn i Sør-Noreg, som er meir eksponert for europeiske prisar på grunn av utanlandskablane.

På toppen av dette kjem høge prisar på CO2-utslepp. Dei verkar i same retning.

Samtidig ligg fyllingsgrada i vassmagasina i Noreg mykje under det normale nivået.

– Så vi har fleire forhold, både heimlege og internasjonale, som dreg i same retning mot høgare prisar. Og til saman gir det ein betydeleg prisauke, forklarer Lund.

I tillegg kan både vekslande vindforhold og temperatur føre til svingingar, åtvarar han.

Ein perfekt storm

Olje- og energiministeren kallar det ein «perfekt storm» i kraftmarknaden.

– Og det gjer meg uroleg, seier Persen til NTB.

– Det gjer meg uroleg for at det vil vere familiar der ute som ikkje er i stand til å betale straumrekninga, eller som er nøydde til å kutte andre nødvendige utgifter som følgje av høgare straumprisar.

Statsråden fortel at ho no har gitt departementet i oppgåve å greie ut heilt nye tiltak for å bøte på situasjonen. Frå før har regjeringa kutta i elavgifta, auka bustøtta og auka støtta til enøktiltak i heimane.

– Eg er open for det meste, seier Persen.

Ifølgje henne ser Olje- og energidepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet no saman på kva meir som kan gjerast.

Persen ønskjer likevel ikkje å seie noko nærare om kva tiltak kan bli snakk om.

– Det vi skal sjå på, er kva som kan treffe best og gi best utteljing for folk der heime innanfor dei lovene og reglane som er.

Forslag i Stortinget

I Stortinget la Framstegspartiet tysdag fram eit forslag om å avgrense krafteksporten til utlandet av omsyn til forsyningstryggleik og beredskap.

Persen understrekar for sin del at det reint juridisk er avgrensa kva Noreg kan gjere her.

– Det eg kan seie, er at det å avgrense overføringskapasiteten i utanlandskablane våre av prisregulerande omsyn, det er det ikkje rom for i avtalane som vi har inngått med dei landa som vi har bygd kablar til.(©NPK)