Sintef ser gigantmarknad for hydrogen

Ein ny studie spår at etterspurnaden etter hydrogen kan vekse til over 100 millionar tonn innan 2050.
innenriks

Hydrogenstudien er utført av det norske forskingskonsernet Sintef og det franske petroleumsinstituttet Ifpen, med Deloitte som prosjektleiing.

Studien er i hovudsak finansiert av olje- og gassbransjen, mellom dei Equinor og Norsk olje og gass.

Ein hovudkonklusjon er at hydrogen kan bidra til å fjerne klimautslepp i EU i betydeleg større grad enn det EUs eigne prognosar tilseier.

I studien blir det anslått at etterspurnaden etter hydrogen kan vekse til over 100 millionar tonn i 2050.

Det svarer til 3.300 terawattimar – over 21 gonger så mykje som Noregs totale produksjon av elektrisk kraft i dag.

Blått hydrogen

Sintef og Ifpen konkluderer samtidig med at såkalla blått hydrogen vil vere avgjerande for å nå klimamåla på ein kostnadseffektiv måte.

Blått hydrogen er hydrogen som er framstilt av naturgass, men med fangst og lagring av CO2 (CCS).

Den mest kostnadseffektive løysinga vil ifølgje studien innebere ei massiv satsing på CCS, med ein lagringskapasitet på 1.400 millionar tonn CO2 per år i 2050.

Det er nesten 1.000 gonger så mykje som Noreg skal lagre per år i første fase av det store CCS-prosjektet Langskip.

Grønt alternativ

I eit scenario der det blir satsa tyngre på grønt hydrogen, bereknar Sintef og Ifpen at kostnaden vil bli 70 milliardar høgare per år.

Grønt hydrogen er hydrogen som er framstilt ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse.

Medan grønt hydrogen er utsleppsfritt, vil blått hydrogen ha eit restutslepp.

I studien blir det lagt til grunn at transportsektoren vil stå for meir enn halvparten av etterspurnaden etter hydrogen.

I tillegg blir det spådd betydelege etterspurnad i industrien, medan det i mindre grad blir venta at hydrogen vil bli brukt til utsleppskutt i bygg og i kraftproduksjon.

Ser moglegheiter for Noreg

Gunhild Reigstad er forskar ved Sintef og ein av forfattarane bak studien. Ho ser store moglegheiter for gassprodusenten Noreg i klimaomstillinga.

– Resultata i studien viser at i denne omstillinga vil hydrogen frå naturgass med CO2-fangst, og storskala lagring av Europas CO2-utslepp, vere økonomisk og berekraftig, seier Reigstad i ei pressemelding frå Sintef.

– Noreg er i ein god posisjon for å skape ein ny hydrogeneksportindustri, med naturgassressursane sine og satsinga si på CO2-lagring. Seinare, når infrastrukturen er på plass og hydrogenmarknaden har vakse, kan Noregs satsing på havvind vere eit viktig bidrag til fornybar hydrogenproduksjon, seier ho.

(©NPK)