Helseministeren er bekymra for dei høge smittetala

Smittetala stig nasjonalt og i hovudstaden. Auken bekymrar helseminister Bent Høie (H). Men ein normal sommar er framleis innan rekkjevidd, seier han.
innenriks

– Eg er bekymra for dei høge smittetala, seier han til NTB.

Det siste døgnet er det registrert 551 nye smitta i Noreg – det høgaste talet sidan 13. januar.

I Oslo er det registrert 231 nye smitta det siste døgnet. Ikkje sidan 19. november har talet vore like høgt.

– Vi har hatt store lettar dei siste vekene nasjonalt og lokalt for barn og unge. Det har kanskje ført til at mange òg har oppfatta at andre tiltak er letta på, seier helseministeren.

– Viktig å følgje tiltaka

I starten av januar innførte regjeringa nye strenge nasjonale tiltak. Nokre veker seinare vart det innført strenge ringtiltak i Oslo-regionen etter utbrotet av mutert virus i Nordre Follo.

Førre veke oppheva regjeringa ringtiltaka i regionen, og smittetala har ein periode gått ned.

Høie understrekar viktigheita av å no halde fast ved dei andre tiltaka, for å unngå nye innstramninger.

– Derfor skal alle som kan det framleis vere på heimekontor, ein må framleis halde nede talet ein møte utanom eigen husstand, og alle arrangement som samlar folk utanfor eigen kommune bør avlysast eller utsetjast. Dette gjeld i heile landet, seier han.

Muterte virus på frammarsj

Dei meir smittsame virusmutasjonane er på frammarsj i Noreg, og helsestyresmaktene ventar at desse vil vere den dominerande varianten innan kort tid.

Dei auka smittetala er utfordrande fordi dei truleg kjem av stadig større innslag av meir smittsame virusvariantar, opplyser assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Det går føre seg fleire utbrot som kommunane slit med å slå raskt ned, mellom anna i Agder, og det er meir smitte i yngre aldersgrupper, seier han.

– Dei ramma kommunane jobbar hardt med dette, og vi kan framleis hindre ei tredje smittebølgje i vekene framover viss vi får kontroll på smittekjedene, seier Nakstad.

Framleis sommarhåp

Fredag er det eitt år sidan det aller første koronatilfellet i Noreg vart kjent etter at ei kvinne kom heim til Tromsø frå Kina. No kjem det stadig fleire vaksinar på marknaden. Noreg sikrar seg heile tida avtalar om endå fleire leveransar.

Dersom alt går som planlagt, kan alle vaksne nordmenn vere fullvaksinerte innan sommaren, ifølgje Folkehelseinstituttet. Dei gode vaksinenyheitene har skapt auka optimisme for meir normale tilstandar i sommar.

Og det håpet er absolutt ikkje ute, seier helseministeren.

– Viss vi klarer å halde smitten nede i mars og april, kan vi få ein tilnærma normal sommar, seier Høie.