Equinor forsvarer utbetalingar til Angola

Dei ville ikkje ha gjort det i dag. Men Equinor står fast på at utbetalingane til Angola var lovlege.
innenriks

Kor vart pengane av?

Det var det store spørsmålet då Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag arrangerte høyring om Equinors satsingar i utlandet.

Det kritiske søkjelyset vart spesielt retta mot dei rundt 700 millionar kronene som Equinor har utbetalt til Angola – 291 millionar kroner til uspesifiserte «sosiale prosjekt» og 420 millionar til eit forskings- og teknologisenter som framleis ikkje er realisert.

Komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) seier etter høyringa at han framleis ikkje er trygg på at pengane ikkje er forsvunne ut i korrupsjon.

– Det har eg eigentleg ikkje kjensla av at nokon kan vere trygg på, seier Andersen til NTB.

Kunne ha gjort meir

Dei to tidlegare konsernsjefane Helge Lund og Eldar Sætre møtte begge til digital grilling.

Lund stod fast på at selskapet, som den gong heitte Statoil, gjorde grundige vurderingar før dei angolanske kontraktane vart signerte i 2011.

– Den juridiske vurderinga var klar. Dette kunne gjennomførast på ein forsvarleg måte i samsvar med antikorrupsjonslovgivinga. Og det blir understøtta av fleire eksterne juridiske vurderingar, sa Lund.

Då han seinare i høyringa vart pressa av komitéleiaren, innrømt Lund likevel at Statoil kunne ha gjort meir.

– Eg skulle ønske i dag at vi hadde lagt meir kontrollmekanismar og oppfølgingsmekanismar, sa han.

Ville ikkje ha gjort det igjen

Sætre nytta høvet til å gjenta Equinors bodskap om at selskapet «i dag ikkje ville ha inngått tilsvarande avtalar».

Men ifølgje han er det òg slik at Equinor ikkje har nokon indikasjonar på misbruk av midla selskapet har utbetalt. Tvert imot går utviklinga i Angola no i retning av at det er interessentar og operatørar som skal gjennomføre dei sosiale prosjekta, i staden for at pengane skal utbetalast til styresmaktene, ifølgje Sætre.

– Vi har òg klare indikasjonar på at det no er konkrete planar for faktisk å byggje ut eit teknologisenter, sa han.

Skjult eigarskap

Equinors nye konsernsjef Anders Opedal kunne fortelje at det òg er uklarleik rundt eigarforholda på fleire blokker i Angola.

Det gjeld mellom anna selskapet SSI-31, som Equinor trur er heileigd av Sinopec, som igjen er styrt av den kinesiske staten. Men dette er framleis ikkje endeleg stadfesta, ifølgje Opedal.

Ifølgje han er slik skjult eigarskap uønskt frå Equinors side.

– Men selskap skiftar eigarar, og i nokre tilfelle kan det komme inn selskap som har skjulte eigarar. Derfor må vi til kvar tid følgje opp dei lisensane vi har rundt omkring i verda, sa konsernsjefen.

Bru godkjenner Equinors innsats

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sa i høyringa at ho har klare forventningar til at Equinor tek grep for å komme til botns i dei uavklarte spørsmåla.

Men ifølgje henne er det ikkje oppgåva til Olje- og energidepartementet å ta «aktive grep» for å følgje pengestraumane.

Bru påpeikar overfor NTB at pengane til teknologisenteret framleis står på konto, og at Equinor har fått stadfesta at senteret skal byggjast, medan pengane til sosiale prosjekt er overførte til statskassa i Angola.

– Så eg meiner dei har gjort det dei kan for å følgje pengane og forsikre seg om at dei blir brukte slik dei skal bli brukt, seier Bru.

– Eg føler meg trygg på at dei gjer det dei kan for å følgje pengane.


(©NPK)