Reglar for heimekontor under lupa

Regjeringa har sett i gang eit arbeid for å sjå på forskrifta som regulerer bruken av heimekontor, som har auka kraftig under pandemien.
innenriks

Éin av fem i verda jobba heime i den tidlege fasen til pandemien, og heimearbeidarar treng betre vern, peikar Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) på i ein fersk rapport.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) understrekar at arbeidsmiljølova i utgangspunktet òg gjeld på heimekontor.

– Noreg har ikkje ratifisert ILO-konvensjon 177 frå 1996, men vi har ei forskrift frå 2002 som gir nærare presiseringar og ein del unntak frå arbeidsmiljølova ved arbeid på heimekontor, seier han til NTB.

– Med eit vesentleg større omfang av heimekontor enn tidlegare, og i lys av den teknologiske utviklinga som har funne stad sidan 2002, er ASD derfor i gang med eit arbeid med ein gjennomgang av forskrifta for å sjå om det er behov for endringar og presiseringar, forklarer statssekretæren.

ILO-konvensjon 177 krev likebehandling av heimearbeidarar og andre arbeidsfolk. Berre ti av ILOs medlemsstatar har ratifisert han.

Einan peikar på at partane i arbeidslivet er involverte i arbeidet til regjeringa, og at departementet no jobbar med sikte på å sende ut eit høyringsbrev om kort tid.

– Det er spesielt det fysiske arbeidsmiljøet, psykososiale forhold, medverknad, tillitsvalde og rolla til verneombodet, arbeidstid og dessutan rolla til Arbeidstilsynet, gjennomgangen ser på.

Ifølgje ILO var det drygt 260 millionar som jobba heimanfrå før pandemien braut ut, eit tal som raskt steig kraftig. Bruken av heimekontor vil auke òg framover, meiner ILO.

Organisasjonen peikar på at heimearbeid ofte er dårleg regulert, og at det i fleire land er ei utfordring at lovverket som vernar rettane til arbeidarane, ikkje gjeld heimearbeidarane.

(©NPK)