Oljeinvesteringane i Noreg auka i pandemiåret

Trass koronapandem steig investeringane i olje og gass på norsk sokkel i 2020 til 150 milliardar kroner.
innenriks

Investeringane auka dermed med rundt 2 prosent frå året før, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg i den årlege oppsummeringa si av aktiviteten på norsk sokkel.

– Investeringane i fjor var framleis på det same høge nivået som dei førre åra, trass i oljeprisfall og ein pandemi. Og medan investeringane i petroleum elles i verda vart betydeleg redusert i fjor, så ser vi eit heilt anna bilete på norsk sokkel, sa Sølvberg.

– Det fortel oss at norsk sokkel har greidd seg bra gjennom annleisåret 2020.

I år blir det venta investeringar på rundt 140 milliardar kroner. I 2022 blir dei venta å falle vidare, for så å stige igjen i 2023.

Justerte opp prognosar

Det høge investeringsnivået i 2020 blir mellom anna forklart med at fleire nye felt er under utbygging.

Samtidig får Stortingets krisepakke for oljenæringa ein stor del av æra, og Oljedirektoratet har no justert opp prognosen for investeringar dei kommande fem åra.

– Vi ser effekten av den mellombelse endringa i petroleumsskattlegginga, som fører til fleire nye prosjekt i planleggingsfasen, sa Sølvberg.

Delte meiningar om krisehjelp

Olje- og energiminister Tina Bru (H) meiner tala viser at krisehjelpa har verka.

– Oljeskattepakken har bidrege til å halde optimismen oppe i industrien og gir ein jamnare investeringstakt i år og dei neste åra enn vi elles ville ha hatt, seier ho.

Energipolitisk talsperson i Framstegspartiet, Jon Georg Dale, jublar.

– Dette bør vere ein vekkjar for alle partia på venstresida som kritiserte tiltakspakken med påstandar om økonomisk sjansespel, seier han.

Men ikkje alle er like fornøgde.

SV trekte seg frå forhandlingane om oljepakken i fjor. Tala som no blir lagde fram, viser at regjeringa og stortingsfleirtalet har mislykkast i å bruke krisehjelpa strategisk i klimaomstillinga, meiner SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Der vi ser er at andre land har hatt ein tydeleg grøn farge på investeringane, har Noreg gjort det motsette, seier Kaski til NTB.

– Vi har faktisk vorte meir oljeavhengige gjennom krisepolitikken som vart ført i fjor, seier ho.

Politisk bodskap

I presentasjonen av sokkelåret kom òg oljedirektøren med ei politisk åtvaring.

Ho trekte fram utsegner frå sjefen i Oljefondet Nicolai Tangen, som tidlegare i januar peikte på at Oljefondet dekte 25 prosent av statsbudsjettet i 2020, og at det under koronapandemien vart brukt 7.000 kroner per nordmann per månad frå fondet.

Ifølgje Sølvberg viser dette kor sentral petroleumsnæringa er for å sikre framleis høge inntekter til fellesskapet.

– Petroleumsnæringa har ei stor og viktig oppgåve i å kommunisere energirealitetane til omverda, inkludert den viktige rolla til olje og gass i energimiksen i mange tiår framover, sa ho.

Store ressursar står att

Dei næraste åra er det venta aukande oljeproduksjon.

I 2020 bidrog spesielt oppstarten på Johan Sverdrup-feltet til dette, og i åra fram mot 2024 er det venta at produksjonen vil halde fram med å auke, både på grunn av Johan Sverdrup og fordi det er venta oppstart på fleire mindre felte, mellom dei Johan Castberg.

Det var det planlagt rundt 50 leitebrønnar i 2020, men berre 31 vart byrja på. Andre er skovne ut i tid, hovudsakleg på grunn av koronapandemien.

Oljedirektoratet ventar at 40 leitebrønnar vil bli bora i år.


(©NPK)