Undersøking: Personar med funksjonshemning betaler ein høg pris for koronatiltaka

Dårlegare funksjonalitet, meir angst og depresjon er blant konsekvensane av pandemien for kronisk sjuke og personar med funksjonshemning, ifølgje undersøking.
innenriks

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har undersøkt kva konsekvensar smitteverntiltak og smittefare har hatt for kronisk sjuke og personar med funksjonshemning. 2.249 personar har svart.

Ifølgje undersøkinga har smitteverntiltaka ramma menneske med behov for terapi og trening spesielt hardt. 42 prosent oppgir at dei har mista tilbod om dette som følgje av pandemien, og mange fortel at mangel på sosial omgang og kansellerte tenester har ført til angst og depresjon.

32 prosent opplyser å ha fått mellombels helse- eller funksjonstap som følgje eller smitteverntiltak eller smitterisiko, 3 prosent oppgir at funksjonstapet er varig.

Medan 56 prosent seier at dei har fått tenestetilbodet tilbake etter at samfunnet opna opp igjen, svarer 22 prosent at dei ikkje har fått tilbake tenester dei mista, medan 22 prosent svarar veit ikkje.

(©NPK)