Widerøe må kutte i kortbanerutene – Sp ber regjeringa steppe inn

Koronapandemien har ført til sviktande etterspurnad for Widerøe, som no må redusere tilbodet på ei rekkje av kortbanerutene. Sp meiner regjeringa må hjelpe til.
innenriks

Flyplassane som blir ramma, er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Widerøe er ikkje fornøgd med det rutetilbodet som dei ramma destinasjonane får som følgje av dei justeringane vi no er nøydde til å gjere. Dessverre har vi ingen val og er nøydde til å tilpasse oss dei rammevilkåra og den etterspurnaden som til kvar tid gjeld, seier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe.

Ordningar går ut

Skaug seier selskapet ikkje klarer å halde oppe desse rutene utan statleg hjelp når avtalen med Samferdselsdepartementet om kjøp av eit minimumstilbod på kortbanerutene går ut i oktober. Også lettane i skattar og avgifter for luftfartsnæringa går ut 31. oktober.

Anbodsrutene selskapet betener på oppdrag frå Samferdselsdepartementet, blir ikkje ramma av ruteendringane.

Sp ber regjeringa hjelpe

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier regjeringa må gå inn og kjøpe fleire ruter av Widerøe, slik at flya ikkje blir sette på bakken.

– Widerøe er jo Nord-Noregs T-bane. Ein er heilt avhengig av dei i dagleglivet, for å komme seg på sjukehus og for å besøkje familien. Også næringslivet er heilt avhengig av dette, seier Vedum til NTB.

Ingen løfte frå Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier han er uroleg for situasjonen, men kjem ikkje med noko løfte.

– Luftfart er som kollektivtilbod å rekne i store delar av Noreg, og det skal vere godt anten ein bur midt i Oslo eller i Vesterålen, seier Hareide.

– Avgjerda frå Widerøe om kutt i dei kommersielle rutene deira kan få konsekvensar for ulike lokalsamfunn rundt omkring i landet og det uroar meg. Derfor kjem eg til å følgje situasjonen tett vidare, og fortløpande vurdere behov for tiltak, seier han.

Manglande lønnsemd

Flyselskapet opplyser at dei i fleire år har slite med lønnsemda på dei kommersielle kortbanerutene, og at situasjonen har vorte verre på grunn av koronapandemien.

Vedum seier kortbanerutene likevel må haldast oppe.

– Det er ikkje eit overskotsprosjekt. Det er for å få kvardagen til å gå i hop. Det er så lange avstandar at ein er heilt avhengig av å bruke fly, seier Vedum.

Togstrekningane på Austlandet er heller ikkje lønnsame, seier han.

– Men vi bruker pengar på det for å sikre at det går tog frå Asker til Oslo og frå Lillestrøm til Oslo. Det tilbodet er ikkje lønnsamt, men vi meiner det er viktig for samfunnet at folk kan komme seg på jobb.(©NPK)