Rapport: Koronapandemien vil påverke energibehovet i framtida betydeleg

Effekten på klimautsleppa er minimal, men endra vanar som følgje av covid-19 vil prege energibehovet i tida som kjem, meiner DNV GL.
innenriks

Risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL skriv i energirapporten sin «Energy Transition Outlook» at dei økonomiske og åtferdsmessige følgjene av covid-19 vil føre til ein betydeleg reduksjon i den langsiktige etterspurnaden etter energi.

Samanlikna med DNV GLs prognose før pandemien vil det samla energibehovet til menneskja vere 8 prosent lågare i 2050, meiner forskarane som står bak rapporten.

– Covid-19 har ført til enormt mykje menneskeleg liding, men har samtidig vist oss at det er mogleg å gjennomføre tiltak raskt og i stor skala, seier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerande direktør i DNV GL.

Mindre energibruk framover

Sjølv om energieffektivisering framleis er den viktigaste drivkrafta for å redusere energibehovet i verda, har òg lågare økonomisk aktivitet som følgje av pandemien, bremsa etterspurnaden ytterlegare, heiter det i rapporten.

Forskarane meiner at folks endringar knytt til ferieturar, arbeidsreiser og arbeidsvanar ikkje vil forsvinne, men føre til ei varig endring. Endringane vil dempe energibruken og minske etterspurnaden etter fossilt drivstoff. Bruken av heimekontor vil føre til redusert etterspurnad etter kontorlokale og mindre reiseverksemd.

Minimal effekt for klimautslepp

Rapporten slår fast at Covid-19 òg har skunda på utsleppstoppen av CO2, men effekten er likevel minimal. For å nå Parisavtalens ambisjon om å halde global oppvarming under 1,5 grader, må verda gjenta den utsleppsnedgangen vi no opplever i 2020, kvart år framover.

– Vi står framleis ved eit kritisk vegskilje. I utgangspunktet har vi teknologien som trengst til å oppfylle ambisjonane i Parisavtalen, men vi treng smartare løysingar som kan skalere opp desse teknologiane mykje raskare, seier Eriksen.

DNV GLs prognose viser at CO2 -utsleppa truleg nådde toppen i fjor. Sjølv om utsleppstoppen ligg bak oss og etterspurnaden etter energi flatar ut fram til 2050, går energiskiftet langt frå raskt nok.

Eitt ekstra år

Verknadene av covid-19 på energietterspurnaden vil berre gi menneskja eitt ekstra år med utslepp før målet på 1,5 grader er oppbrukt – i 2029 – og eit par år før den tillatne utsleppsmengda for målet på 2 grader er oppbrukt – i 2050.

– Klimakrisa har eit enormt omfang, men vi har både kunnskapen og teknologien som trengst for å forhindre krisa. Bedrifter og styresmakter må agere no. Vi må skalere opp bruken av fornybare kjelder, forbetre energieffektivitet og ta i bruk karbonfangst og -lagring i industrielt omfang, saman med bruk av alternative drivstoffkjelder, avsluttar Eriksen.

(©NPK)