Forbrukartilsynet meiner tannlegar i utlandet villeier om prisar

Marknadsføringa av tannlegebehandling i utlandet er upresis og uoversiktleg, ifølgje Forbrukartilsynet, som no krev at bransjen skjerper seg på fleire område.
innenriks

Tilsynet har mellom anna registrert at fleire av aktørane i bransjen opererer med ei prisliste der deira eigne prisar blir samanlikna med tilsvarande behandlingar i Noreg, noko dei meiner er eit for upresist samanlikningsgrunnlag.

– Sidan marknaden for tannlegetenester i Noreg er stort og det vil vere mykje variasjon i prisane, er det òg slik at det vil vere utfordrande for klinikkar i utlandet å skulle dokumentere at behandlingane dei tilbyr til kvar tid ligg lågare i pris, seier avdelingsdirektør for helse Tonje Hovde Skjelbostad.

Dei ber no aktørane om å ta grep.

– Vi vil at aktørane skal vere tydelegare på kva pris det blir samanlikna med.

Forbrukartilsynet reagerer òg på at helserisikoen med tannlegebehandlingar i utlandet er underkommunisert. Særleg med tanke på den auka risikoen for å bli smitta av MRSA – såkalla multiresistente bakteriar, ved tannlegebehandling utanlands.

Blir ein smitta, er reglane til den behandlingsstaden om erstatning som gjeld, og pasienten må mellom anna sjølv framme krav om erstatning.

– Viss aktørane i bransjen berre viser fram prisforskjellane utan å faktisk kommunisere dei negative sidene ved å gjennomføre tannlegebehandling i utlandet er det villeiande, seier Skjelbostad.

(©NPK)