Noreg gir 3 milliardar til reinare hav

Noreg bidrar med over 3 milliardar kroner til tiltak for berekraftig havforvaltning. – Alle land må bidra meir, seier statsminister Erna Solberg (H).
innenriks

Inkludert i beløpet er 2,3 milliardar kroner til ENOVA til utvikling av Equinors flytande havvindpark Hywind Tampen, eit tiltak som vart kjent tidlegare i år.

Pengane kjem i perioden 2020–2024, og tiltaka blir kunngjorde under Our Ocean-konferansen, som byrja i Oslo onsdag. Han samlar 500 leiarar og 100 ungdomsrepresentantar frå rundt 100 land.

Der vart det òg kunngjort at regjeringa løyver 14 millionar kroner til kampen mot kriminalitet knytt til fiskeriverksemd gjennom Blue Justice-initiativet, som er ein del av havstrategien til regjeringa.

Statsminister Erna Solberg er hovudtalar på konferansen.

– Vi må både verne havet mot forureining og legge til rette for framleis mat- og energiproduksjon frå havet. Det er berre gjennom ei berekraftig forvaltning av havområda og ved å ta i bruk ny teknologi, at vi vil lykkast med å skape nye jobbar og næringar. Alle land må bidra meir, og Noreg vil trappe opp innsatsen både nasjonalt og internasjonalt, seier Solberg.

– Havet gir mat

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er vert for konferansen.

– Havet gir mat, energi, arbeidsplassar og velferd for menneske over heile verda. Men forsking viser at havet har vorte varmare, surare og mindre salt. Dette har alvorlege konsekvensar for livet under vatn, fiskerinæringa, havnivået og vêrforhold. Mange av desse endringane skjer raskare enn vi tidlegare har trudd. Derfor må vi samarbeide på tvers av landegrensene og styrke partnarskap mellom næringsliv, forsking, styresmakter og organisasjonar. Denne konferansen er nettopp ein slik møteplass, seier Eriksen Søreide.

Eigen ungdomsdel

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) opna ungdomsdelen av konferansen, «Youth Leadership Summit».

– Leiarane i framtida må bli høyrde i klima- og miljøsaker. Mellom anna skal dei ta opp arbeidet mot plast- og annan marin forsøpling, seier utviklingsministeren.

Blant dei andre tiltaka er støtte til null- og lågutsleppsløysingar i innanriks skipsfart, som det skal brukast 100 millionar kroner på. Noreg skal òg etablere bistandsprogrammet Green Voyage 2050 saman med FNs sjøfartsorganisasjon, noko som får 50 millionar kroner. Det blir òg brukt 225 millionar kroner for å ferdigstille eit forprosjekt for eit CO2-lager i Nordsjøen.

(©NPK)