Ullevål sjukehus vedtatt nedlagt

Styret i Helse sør-aust har vedtatt å gå vidare med planane om å legge ned Ullevål sjukehus i Oslo og i staden bygge nye sjukehus på Aker og Gaustad.
innenriks

Dei nye sjukehusa skal stå ferdig i 2030 og har ein prislapp på 32,6 milliardar kroner, skriv NRK, som var først ute med å omtale styrevedtaket.

Nedlegginga av Ullevål vart for første gong vedtatt i 2016, men har vore gjenstand for ei rekke nye utgreiingar og diskusjonar sidan den gongen.

I januar fekk motstandarane av nedlegginga banka gjennom at ein skulle «belyse» alternativet med å behalde sjukehuset på Ullevål gjennom ein eigen rapport.

Rapporten var klar i slutten av førre månad og konkluderte med at Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliardar kroner meir og forseinke prosessen med sju år.

Strid

I sakspapira før styremøtet torsdag er dette omtalt slik:

– Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering og slår fast at Ullevål-alternativet òg kan gi tilfredsstillande bygningsmessig funksjonalitet og kapasitet, men inneber meir nybygg og dermed gjennomføring over lengre tid og til vesentleg høgare kostnader. Ullevål-alternativet er dermed ikkje berekraftig.

Denne konklusjonen har likevel vorte kraftig kritisert av dei tilsette, som meiner Ullevål ikkje er greidd ut godt nok.

– Den måten dei belyste Ullevål på, var ikkje å kaste lys over, men svartmåling. Dei belyste eit alternativ ingen har bedt om. Nemleg å flytte heile Rikshospitalet ned til Ullevål i ei vending. Det er ikkje det vi har snakka om. Vi har sagt at Rikshospitalet kan stå og gjere funksjonen sin som i dag. Då vil det bli like raskt og mykje billegare enn alternativet til Helse sør-aust, seier pensjonert sjeflege og leiar av aksjonsgruppa Redd Ullevål, Rolf Kåresen, til NRK torsdag morgon.

Varslar mistillit

Tidlegare i veka varsla fagtillitsvalde ved Oslo universitetssjukehus i eit brev at dei ikkje lenger har tillit til den administrerande direktøren til sjukehuset Bjørn Erikstein.

– Organisasjonen har over tid påpeika manglande reell involvering og medverknad i arbeidet med den framtidige utviklinga av Oslo universitetssjukehus (OUS), heiter det mellom anna i brevet, ifølgje Aftenposten.

Det er foretakstillitsvalde for Legeforeininga, Sjukepleiarforbundet, Fagforbundet og fleire andre organisasjonar som representerer nesten alle dei 20.000 tilsette ved sjukehuset, som har underteikna brevet.

Til sjuande og sist blir det Stortinget som skal ta den endelege avgjerda om Ullevål, når dei skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av dei nye sjukehusa i samband med statsbudsjettet i haust.

Den økonomiske ramma for planane er på 32,6 milliardar kroner, ifølgje sakspapira.