Riksrevisjonen kjem med Alexander Kielland-svar hausten 2020

Riksrevisjonen skal undersøke korleis styresmaktene har tatt vare på ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykka. Resultatet vil truleg komme hausten 2020.
innenriks

– Alexander Kielland-ulykka er den største industrielle ulykka som har ramma Noreg, og vi tar oppdraget frå Stortinget på største alvor. Trass i omfattande granskingsarbeid, er det mange som sit igjen med spørsmål utan svar, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Som hovudregel bestemmer revisjonen sjølv kva den skal undersøke, men Stortinget kan i særskilde tilfelle pålegge dei oppgåver.

Stortinget har gitt Riksrevisjonen eit breitt mandat, og har bedt om å sjå på tre delar ved ansvaret til styresmaktene. Det er granskinga av årsaker og ansvarsforhold, tilrådingar og førebyggande tiltak og oppfølging av dei overlevande og etterlatne.

– Vi skal gå i djupna på desse problemstillingane og håper det vil bidra til å belyse nokon av dei usvarte spørsmåla i denne saka. Målet vårt er som alltid å levere konklusjonar til Stortinget som bygger på eit solid faktagrunnlag, seier Foss.

Riksrevisjonen vil samle inn data frå relevante kjelder og analysere og vurdere den informasjonen han har. Deretter blir resultatet samanfatta i ein rapport, som blir overlevert til Stortinget. Det er opp til Stortinget å bestemme korleis resultatet blir behandla vidare.

Arbeidet startar til hausten, og vil truleg ta rundt eitt år. Det inneber at resultatet sannsynlegvis blir overlevert til Stortinget hausten 2020.

(©NPK)