Smarttelefonen er den viktigaste kjelda til nyheiter

Nyheitsvanane til nordmenn er stabile, og mobilen er i dag den viktigaste nyheitskjelda vår, kjem fram det av Reuters Institute Digital News Report.
innenriks

Rapporten skal bidra til at vi betre kan forstå korleis folk brukar nyheiter på tvers av plattformer og format i ei rekke ulike land verda over. Fleire internasjonale aktørar deltar, med Universitetet i Bergen som norsk partnar i samarbeid med Fritt Ord.

84 prosent sjekkar nyheiter minst ein gong om dagen, dei fleste to til fem gonger om dagen. Dei fleste brukar både digitale og tradisjonelle nyheitskanalar, og vi får vanlegvis med oss nyheiter ved å lese heller enn å sjå video.

Berre 8 prosent oppgir å vere lite eller ikkje interesserte i nyheiter. Dei lite nyheitsinteresserte er gjerne unge, har lågare politisk interesse, stoler mindre på nyheiter og har oftare sosiale medium som nyheitskjelde.

Mobilen viktigast

Smarttelefonen er i dag den viktigaste kjelda nordmenn har til nyheiter, og dei fleste av oss får òg dei første nyheitene for dagen via mobilen. Vi vel oss etablerte nyheitskjelder som avishus og kringkastarar, også digitalt.

Nesten ingen har papiravisa som hovudkjelde til nyheiter lenger. 61 prosent les nyheiter digitalt ved å gå direkte til nettsida eller bruke appen til ein etablert nyheitsaktør.

Nordmenn les breitt: Dei fleste av oss brukar fem eller fleire nyheitskjelder på ei veke. Alternative medium blir brukt av svært få, og bruken følgjer politiske preferansar. Podkast blir lytta til av langt fleire av dei under 35 år (52 prosent), enn dei over (22 prosent).

Facebook er framleis den viktigaste nyheitskjelda blant sosiale medium, og det gjeld for alle. Samtidig har aldersforskjellane vorte tydelegare. Dei under 35 år brukar dei store sosiale media til nyheiter i større grad enn dei som er eldre. Nesten halvparten er aktive i nyheitsdekninga, vanlegvis ved å dele nyheiter.

Høg tillit

Vi har høg tillit til nyheitsmedia, og NRK blir rekna som den mest pålitelege tilbydaren. Ifølgje rapporten er det nokre skilje, mellom anna at dei under 35 år og dei med politisk ståstad på høgresida er meir kritiske. Resett og Document.no markerer seg med markant lågare tillitsvurderingar.

Dei fleste meiner også at nyheitsmedia oppfyller samfunnsoppdraget sitt. Falske nyheiter er framleis eit tema, og 39 prosent bekymrar seg for kva som er ekte og falske nyheiter på nett.

Noreg er stadig landet med høgast betalingsvilje for nettnyheiter. 34 prosent har betalt det siste året. Det betyr samtidig at dei fleste ikkje betaler for å lese nyheiter.

70 prosent støyter på betalingsmurar kvar veke. Viss vi berre kunne betalt for éi teneste, ville dei fleste vald ei videostrøymeteneste som Netflix, framfor å abonnere på nyheiter.

Undersøkinga blir koordinert av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, og blir gjennomført av analyseinstituttet YouGov som ei nettbasert spørjeskjemaundersøking. Datainnsamlinga fann stad i slutten av januar til byrjinga av februar 2019.

(©NPK)