Faren for snøskred aukar mot helga

Sol og varmare vêr skaper ikkje berre kos. Faren for store snøskred aukar inn mot påskehelga, særleg i nord, åtvarar Noregs vassdrags- og energidirektorat.
innenriks

– Varmare vêr kjem til å påverke snøen over heile landet. I Nord-Noreg fører dette til at sjansen for store skred aukar, seier vaktleiar Heidi Bache Stranden ved Snøskredvarslinga i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Sør-Noreg held truleg skredfaren seg omtrent uendra dei neste dagane, ifølgje NVE.

Uvisst kor og når

I Nord-Noreg er utfordringa eit vedvarande svakt snølag som ligg djupt i snødekket, og som derfor ikkje gir frå seg fareteikn som drønn eller oppsprekking.

– Når det no blir varmare og etter kvart litt våtare, aukar siget i snøen. Då kan ein rekne med at det plutseleg kan gå nokre store eller svært store naturleg utløyste skred som losnar nede i det svake laget, opplyser NVE, som peikar på at det er svært vanskeleg å vite når og kor slike skred losnar.

– Hald derfor god avstand til bratte fjellsider. Viss det først losnar eit skred på det svake laget, kan skredet bli svært stort, er åtvaringa frå Bache Stranden.

Våt laussnø

I tillegg blir det auka fare for våte laussnøskred og mindre flakskred, og dessutan at skavlar brekker. Også på Svalbard er snøskredfaren betydeleg.

Det blir venta betydeleg snøskredfare i fjellområde over store delar av Troms og dessutan i Vest-Finnmark.

I Nordland, Midt-Noreg og Vestlandet blir det meldt om moderat snøskredfare i dagane som kjem.

I Sør-Noreg har snødekket vore utsett for meir varme og toler derfor meir.

– Unntaket er Jotunheimen. Her må ein òg vere varsam med å gå inn i bratt terreng på varme dagar, seier Bache Stranden.

(©NPK)