Nye mobilreglar etter Sandbergs Iran-reise

Fredag fekk Justis- og beredskapsdepartementet oversendt nye, felles mobilreglar som skal gjelde på tvers av departementa, melder Dagens Næringsliv.
innenriks

Dei nye reglane kjem i kjølvatnet av tidlegare fiskeriminister Per Sandbergs mykje omtalte tur til Iran i fjor sommar og avgrensar mellom anna bruk av opne nettverk og privat utstyr på reiser.

Politiets tryggingsteneste og Nasjonalt tryggingsorgan har vore involvert i arbeidet med dei nye reglane, skriv Dagens Næringsliv.

Innleiingsvis blir det streka under at IKT-utstyr ikkje må nyttast på ein måte som «kan skade informasjonssikkerheten eller departementets omdømme og tillit».

Det er sett fast nokre permanente grunntiltak, mellom anna at IKT-utstyr ikkje skal kople seg automatisk på trådlause nett i utlandet. Vidare blir det gjort ulike vurderingar ut ifrå om reisa har lågt, moderat eller høgt risikonivå. Avgjerda skal baserast på ei liste over land som blir vurdert ut frå trusselbildet. Den lista kjem ikkje til å bli gjort offentleg, opplyser Justisdepartementet.

Blant reglane som blir nemnde for reiser til høgrisikoland, er at eigne mobile einingar ikkje skal takast med, og at synkronisering mellom låneutstyr og e-postsystema til departementa og sakarbeidssystem ikkje skal vere mogleg. «Det må bli lagt til grunn at hotellrom og andre oppholdssteder kan vere utsatt for overvåkning», står det i retningslinjene.

Kina, Russland og Iran har tidlegare vorte nemnt av PST som såkalla høgrisikoland.

(©NPK)