Utanriksdepartementet: Den polske konsulen Slawomir Kowalski er uønskt i Noreg

Utanriksdepartementet har måndag erklært at Polens konsul er uønskt som diplomat i Noreg.
innenriks

– Dette skjer fordi den personlege åtferda hans ikkje samsvarar med rolla og statusen hans som diplomat, seier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utanriksdepartementet.

Utanriksdepartementet har gong på gong fått klage på konsulen, som mellom anna går ut på truande og til dels valdeleg åtferd mot offentlege tenestemenn, og at han har hindra dei i arbeidet deira. Han har òg nekta å etterkomme pålegg frå politiet og har ved nokre høve òg vorte politimeld. Åtferda til konsulen har vorte teke opp gong på gong med Polens ambassade dei siste åra.

I samsvar med Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem har Noreg rett til å erklære personar med diplomatstatus i Noreg for uønskt. Dette inneber ei plikt for Polen å anten kalle tilbake vedkommande eller gjere slutt på tenestegjeringa hans ved ambassaden.

Utanriksdepartementet oppfordra polske styresmakter til å kalle heim konsulen, som er normal framgangsmåte før nokon blir fråtekne statusen sin som diplomat med privilegium og immunitet i Noreg. Når denne oppfordringa ikkje har vorte etterkomme, har UD set seg nøydd til å erklære han uønskt som diplomat i Noreg, opplyser Enstad.

UD bad i januar Polen om å kalle heim konsulen etter at han skal ha blanda seg inn i barnevernssaker der polske familiar var involverte. Polens utanriksminister Jacek Czaputowicz gjekk likevel ut kort tid etter og slo fast at konsulen blir på kontoret som planlagt til slutten av juni.