Kina med sterk kritikk av leiar av Nobelkomiteen

Kina rettar sterk kritikk mot leiar av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, og ber «relevante aktørar» arbeida for å bevara forholdet mellom Noreg og Kina.
innenriks

Tysdag forlét enkja etter fredsprisvinnar Liu Xiaobo, kunstnaren Liu Xia (57), Kina etter åtte år i husarrest. Leiaren av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, hylla frigjevinga. Ho fortalde at Liu har blitt utsett for unødvendige lidingar av den kinesiske regjeringa. Torsdag reagerer Kina på utsegnene til Reiss-Andersen i kraftige ordelag.

– Utsegnene til komitéleiar Reiss-Andersen forvrengjer fakta, bakvaskar og inneheld kraftige provokasjonar mot kinesiske styresmakter. Orda hennar avslører arrogansen og fordommane hennar mot Kina. Komitéleiaren prøver å verke å stå fram som ei talskvinne for korleis Kina handterer menneskerettsspørsmål, noko som er latterleg, skriv den kinesiske ambassaden i ei fråsegn.

Ber «relevante aktørar» bevara det gode forholdet

Det norske tilhøvet til Kina blei kjøligare etter at Liu Xiaobo fekk fredsprisen i 2010. Kontaktane blei normalisert igjen etter at dei to landa blei samde om ei politisk erklæring, der Noreg forplikta seg å respektera kjerneinteressene til Kina.

– Tildelinga av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 var eit grovt overgrep mot Kina og ei innblanding i interne spørsmål til landet, står det i fråsegna.

Ambassaden poengterer at det tok seks år for tilhøvet mellom Noreg og Kina å koma tilbake til normalen. Dei skriv at dei no håpar «relevante aktørar» i Noreg vil arbeida for å bevara det gode forholdet.

– Normaliseringa av dei bilaterale relasjonane mellom dei to landa våre er eit resultat av hardt og godt arbeid, som held fram å utvikla seg positivt. Vi håpar relevante aktørar vil skatta denne positive utviklinga og gjera meir for å utvikla relasjonen mellom dei to landa våre, i motsetnad til å motarbeida den.

Reiss-Andersen: – Ikkje eit angrep på Kina

Komitéleiar Reiss-Andersen fortel til NTB torsdag at ho er forundra over kritikken frå den kinesiske ambassaden.

– Utsegnene mine er eit uttrykk for glede over at Liu Xia blei sett fri, og at eg set pris på at kinesiske styresmakter tok humanitære omsyn og lét henne reisa. Utsegnene mine har ikkje vore eit angrep på Folkerepublikken Kina, seier ho.

Reiss-Andersen strekar under at fredsprisen blir delt ut i samsvar med statuttane til Alfred Nobel, uavhengig av kva nasjonalstatar verda rundt måtte meina om kvar enkelt pris.

– Den norske Nobelkomite har stilt seg bak prisvinnaren Liu Xiaobo, og komiteen stilte seg bak ektefellen hans når ho blei utsett for straffande tiltak på grunn av tilknytinga til prisvinnaren, forklarer Reiss-Andersen.


(©NPK)