SAS i møte med pilotane hos Riksmeklaren 

SAS og dei streikande pilotane sit i møte hos Riksmeklaren i eit forsøk på å unngå opptrapping til full streik frå torsdag.
innenriks

Dersom det ikkje blir semje mellom SAS og pilotane innan midnatt natt til torsdag, blir streiken trappa opp frå to til alle dei norske pilotane i selskapet.

Riksmeklar Nils Dalseide kalla inn selskapet og fagforeiningane til pilotane til møte på hos Riksmeklaren klokka 14.00 onsdag, for å finna ut om det er grunnlag for å gjera eit nytt forsøk på å koma fram til ei løysing som kan hindra ein utvida streik.

Isfront

Før møtet gjekk SAS-konsernsjef Rickard Gustafson ut med harde angrep på dei streikande pilotane. Han omtalte krava som «umoglege»:

Gustafson meiner at kravet til pilotane når det gjeld løn, turnus og andre forhold, samla vil pressa kostnadene til selskapet opp med 20–25 prosent.

– Det kjem ikkje til fungera for oss. Vi driv i ein bransje som er prega av knivskarp global konkurranse, der prisane er pressa og marginane er små. Krava til pilotane er umogleg å gå med på. Pilotane kan påføra stor skade på det norske samfunnet, ramma titusenvis av passasjerar og setja heile framtida til selskapet i fare, seier Gustafson til NTB.

– Utidig

Utsegna førte til at representantane for pilotforeiningane rista på hovudet:

Forhandlingsleiarane til Pirat Jan Levi Skogvang meiner Gustafson snakkar mot betre vitande:

– Det er utidig av ein konserndirektør å halda fast på eit bilete av at dei samla krava våre påfører selskapet auka kostnader på 20 prosent, når han veit at det ikkje stemmer. Gjennom forhandlingane og fram til brotet, blei krava våre naturlegvis justerte. Slik er det jo i alle forhandlingar, den første kravlista er eit utgangspunkt, og så plukkar ein derifrå, seier Skogvang til NTB.

Forhandlingsleiar for SAS-pilotane i Norsk Flygerforbund, Jens Lippestad seier det på denne måten:

– Med dei provokasjonane SAS set fram i media, ser det ikkje lyst ut for ei løysing.

SAS-initiativ

Møtet hos Riksmeklaren, som starta ti timar før streiken eventuelt blir trappa opp, kjem i stand etter initiativ frå SAS-sjefen som begge pilotforeiningane har takka ja til.

– Det må liggja føre eit reelt tilbod som er betre enn det vi allereie har avvist, lydde den spontane responsen til Lippestad.

Han reagerer også på utsegna til SAS-sjefen om at selskapet har arbeidd døgnet rundt for å få til ei løysing:

– Då er det merkeleg at vi ikkje har fått eit einaste tilbod etter at det blei brot.

Same vilkår

Ifølgje Gustafson har SAS tilbydd dei same vilkåra til dei norske pilotane, som førte til at det blei inngått avtalar med dei danske og svenske pilotane.

Lippestad sa tidlegare denne veka at SAS ikkje har vist vilje til å koma dei norske pilotane i møte.

Kravet til pilotane i forhandlingane har vore framleis faste og heile stillingar, meir føreseieleg turnus og «eit moderat lønstillegg», sa han.