Antibiotikaresistente E. coli-bakteriar funne i importert mat

For første gong er det påvist E. coli-bakteriar som er resistente mot antibiotikumet kolistin i importerte matvarer og hundefôr i Noreg.
innenriks

– Dette er første gong denne varianten av kolistinresistens med mcr-1-genet er påvist i Noreg. Dette genet kan potensielt bli overført til andre bakteriar, seier seniorforskar Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet.

Bakteriane er funne i scampi importert frå Bangladesh og i hundemat importert frå Storbritannia. Sjølv om dei to funna i seg sjølv ikkje vert vurderte som alarmerande, understrekar Sunde at det stadfestar at også i Noreg er vi sårbare for introduksjon av resistente bakteriar gjennom eksempelvis import av matvarer og personar som reiser.

Kolistin vert nytta til behandling av infeksjonar forårsaka av multiresistente mikrobar hos menneske. I motsetning til mange andre land, vert ikkje kolistin brukt til å førebyggje og behandle infeksjonar hos produksjonsdyr eller i matproduksjon i Noreg eller i Sverige.

Veterinærinstituttet meiner derimot at det høge kolistinforbruket på dyr utanfor Norge og Sverige truleg har bidratt til global spreiing av og overlevinga til bakteriar som inneheld mcr-1-genet. Det er ikkje påvist bakteriar med mcr-1 frå dyr eller matvarer produsert her i landet.

– Noreg har generelt låg førekomst av antibiotikaresistente bakteriar, noko som heng saman med gunstig lågt forbruk av antibiotika. Det er like fullt behov for oppfølgjande studiar og meir kunnskap om i kva grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakteriar med spesielt viktige resistensformer i landet, seier Sunde.

Veterinærinstituttet minner om at god hygiene ved tillaging av mat er det viktigaste tiltaket for å hindre smitte frå mat til menneske.

(©NPK)