Skrive Judith Kvåle, gruppeleiar og ordførarkandidat (Ap) og Siri Sandvik, varaordførar (Ap).

For oss folkevalde er dette ei krevjande sak. Det er ingen alternativ som har berre oppsider eller berre nedsider.

Vi i Arbeiderpartiet ser alvoret. Alvoret for Stad kommune, både når det gjeld økonomi og når det gjeld rekruttering av rett kompetanse. Alvoret for privatpersonar no når det er dyrtid og der desse allereie betaler eigedomsskatt. Og alvoret for ein del bedrifter, som av ulike grunnar har fått auka utgiftene sine betydeleg i seinare tid.

Vi trur ikkje vi er tente med å setje desse utfordringane og desse ulike arbeidsplassane opp mot kvarandre, men ha respekt for at det kan vere ulike behov og ulike løysingar.

Det er heller ikkje slik at eitt enkelt tiltak vil løyse kommunen sine økonomiske utfordringar, det vil heller ikkje ei eventuell utviding av eigedomsskatten gjere. Kommunen vil trenge, og er i gang med, å sjå på både inntektssida og på utgiftssida. Om vi ikkje gjer nødvendige grep, er faren stor for at vi hamnar på Robek innan kort tid, og då misser vi alt handlingsrom for å bidra til utvikling og bulyst.

Mange seier at dei for så vidt kan betale meir skatt, men at det er innretninga på eigedomsskatten som er feil, og at denne må endrast nasjonalt. Ja, mulighet for å skrive ut eigedomsskatt er nasjonal politikk. Og denne muligheten har vore uendra i årevis, uavhengig av kven som styrer landet.

Eit moment er det også at vi ikkje vil bli vurderte for eventuelle skjønsmidlar så lenge vi ikkje har «utnytta» det inntektspotensialet det er lagt opp til frå statleg hald.

Rekruttering av folk med rett kompetanse er den aller største utfordringa vi står i, og vil stå i dei komande åra. Dette gjeld både i kommunane og i privat næringsliv. Skal vi få unge vaksne, den såkalla Generasjon Z, til å ville bu her, så må vi ha gode tilbod også utanom jobb og fin natur. Mange av desse tilboda er det kommunen som står for. Og gode tilbod, til dømes tilgjengeleg barnehageplass når ein treng det, vil vere bra for alle, også for næringslivet. Vi trur ikkje det vil vere attraktivt for folk å etablere seg hos oss dersom her ikkje er noko anna enn jobb.

Utgreiinga i denne saka viser at Stad er ein av berre 14 kommunar i landet som ikkje har nokon form for eigedomsskatt på næring. Dei fleste av nabokommunane våre har slik skatt. Vi har sett litt på nokre av dei. Volda har 3%o, Stryn har 3,3%o, Kinn har 4%o og Gloppen har 7%o. Felles for alle desse kommunane er også at dei har sterke bedrifter, nyetableringar – og dei har aktive næringsselskap med fleire tilsette, som er drive av næringslivet sjølve.

Dette alvoret sit vi i som politikarar, og det er ikkje noko vi tek lett på. Vi har hatt grundige drøftingar i Arbeiderpartiet. I Formannskapet sist veke stemte vi for å starte arbeidet med å utvide eigedomsskatten til også å gjelde næringseigedomar, kraftanlegg med meir no. Men det er i Kommunestyret denne veka vi skal gjere endeleg vedtak. Vi er framleis i prosess, og tek gjerne i mot synspunkt for den eine eller andre løysinga fram mot torsdag.

Formannskapet sitt fleirtal gjorde i sist møte eit vedtak om å utsetje saka til eit nytt kommunestyre trer i kraft neste haust. Dette meiner vi er feil. Uansett kva utfallet måtte bli, så meiner vi det er rett å gjere eit vedtak no. Det er vi som sit i dette kommunestyret som må ta ansvaret for den samla situasjonen, det er ikkje rett å berre skubbe dette over på nokon andre.