Dette innlegget er skrive av Jan Vidar Smenes, gruppeleiar i Stad Ap, og Judith Kvåle, leiar i Stad Ap:

Stad Arbeiderparti ønsker å komme med følgende innlegg som tilsvar til tirsdagens leder i Fjordabladet;

«Domstolreforma og hva som står i Hurdalsplatformen!

På siste kommunestyre i Stad skulle vi gi ei uttale til høringa Justisministeren har sendt ut, om en mulig reversering av de siste årenes reformering av domstolene. Her hos oss gjaldt det Jordskifteretten som har gått fra å være egen rettskrins til å bli rettssted med felles leder sammen med Jordskifterettene på Sogndal og i Førde. Stortinget sa da; «Stortinget ber regjeringen sikre at alle rettssteder skal bestå og være bemannet. Ved rettssteder som i dag har fire faste dommerårsverk eller mindre, skal nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten opprettholdes.»

Denne uka har både Fjordabladet på lederplass og andre kommentert at Stad Ap har gått imot Hurdalsplatforma i denne saka. Det er direkte feil!

I Hurdalsplatforma står det følgende om domstolene;

«Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.»

Det er nettopp det Stad AP har gjort i denne saka. Vi har hørt på hva domstolsleiar og de tilsette sine tillitsvalgte sier i saka. Tilbakemeldingene har vært at vi har fått en mer effektiv domstol, økt fleksibilitet og et bedre fagmiljø. De får unna sakene raskere, dommerressursene kan brukes i hele rettskrinsen og en kan unngå habilitetsproblematikk.

Det er ingen som har ytret noe negativt over hvordan Jordskifteretten fungerer nå. Det er mulig de finnes, men ikke noe har ikke blitt meddelt oss.

Slik vi har oppfattet dette så handler ikke dette om at vi får ei ekstra stilling til Nordfjordeid bare en ber om det. Bemanningen er ifølge saka den samme på Nordfjordeid som før reforma i 2021, med unntak av jordskiftelederen som nå er felles. Ny konstituert jordskiftedommer vil også være på plass på Nordfjordeid i løpet av et år.

Det at Fjordabladet og andre sin eneste bekymring handler om frykt for hva som vil skje i framtida synes vi blir litt tynt å vektlegge. Hadde nærhet til brukerne eller  rettsikkerheten vært argumenter, så ville det vært lettere å høre på det øret.

Justisministeren har bedt oss om innspill til hvordan Jordskifteretten her hos oss fungerer, og det har flertallet i kommunestyret gjort.

Det å lytte til de som sitter nærmest er det vi har vektlagt i denne saka, akkurat som det de ber om i Hurdalsplatformen.