Av: Morten Wangen og Tomas Haaland, Fjord Helikopter

I artiklane har det blitt meir eller mindre einsidig fokus på flyging tilknytt turisme og cruisegjestar. Dette i høve cruisekaia på Nordfjordeid. Det er riktig at dette er ein del av verksemda, men på langt nær så stor del at det er hovudårsaka for søknaden.

Bakgrunn for landingsplassen

Berebjelken i selskapet er vedlikehald, inspeksjon og utbygging av kraftlinjer og vasskraft.  I regionen tilseier topografien at helikopter er eit av dei viktigaste arbeidsverktøya for at både næring og private hus skal kunne få den straumen ein har behov for. Flyginga inneber utflyging av mannskap og utstyr i forbindelse med desse oppdraga. Det er her vi har sett behovet for en plass som er i nærleiken av der ein stor del av oppdraga skjer. Majoriteten av nemnde type oppdrag skjer vestover og sørover frå hovudbasen i Stryn. Det er fleire plasser som kvart år krev omfattande vedlikehald på grunn av  kraftige vêrforhold gjennom vinteren som medfører mykje slitasje på infrastrukturen. Eit eksempel er Åskora som ligg svært nær Løkjaneset i luftlinje. Det å ha ein plass i nærleiken med konsesjon og tilgang til drivstoff vil redusere tid brukt på tilflyging som i miljøsamanheng betyr kortare og færre flygingar.

– Vi har operert ut frå Løkjaneset heile sesongen 2022, og det er ikkje kjent for oss at det har vore noko klage på støy i denne perioden, skriv Fjod Helikoter i dette tilsvaret på kritikken som har kome. Foto: privat

Beredskap

Dagens landingsplass på Nordfjordeid (ved Kyrkjetunet) kan ikkje brukast av dei nye redningshelikopter som blir sett i drift frå oktober 2023. Dette er eit vesentleg større helikopter enn dagens redningshelikopter. Dette helikopteret vil kunne operere frå Løkjaneset, ved redningsoppdrag. Dei vil og kunne fylle drivstoff her.

Det er viktig at kommunen har ein plan på kor desse helikoptera skal kunne lande og hente pasientar ved Nordfjord sjukehus, og i forbindelse med redningsoppdrag i vårt område. Luftambulansen har og uttalt at landingsplassen ved Kyrkjetunet ikkje er god nok, og har tidlegare vore i kontakt med kommunen for å få betre eigna landingsplass.

Auka beredskap

Fjord helikopter vil etablere landingsplass på Løkjaneset fordi det vil auke vår eigen beredskap til å bistå linjeselskapa sentralt i Nordfjord. Når linjeselskapa set folk i beredskap i forbindelse med uvêr, gjer vi det same, men med helikopter. Då vil vi kunne reise ut å feilsøkje og eventuelt rette feil på linja så raskt det let seg gjere. Plassen vil og fungere som auka beredskap for andre tenester som søk og redning, samt brann.

 I forbindelse med søk og redning må helikopteret ofte lastast så lett som mogleg for å kunne operere i høgare terreng der lufta er tynnare. Dette betyr kortare flytid og lågare del drivstoff som lastast ombord.  Dersom flytida for å laste på meir drivstoff halverast, aukar ein samstundes tida ein kan bruke på aktivt søk og redning oppdrag og samtidig redusere tida som går med til fylling av drivstoff betrakteleg.

Redningshelikopteret har uttalt at tilgang til drivstoff i nemnde område har vore eit problem og fleire plassar med tilgang til å lande og fylle drivstoff er ynskjeleg. Brannberedskap møter same utfordring. Det var i 2021 ein mindre brann i Stryn som blei sløkka vesentleg raskare enn frykta sidan tilgang til drivstoff var rett i nærleiken på vår base i Stryn. Det er avgjerande å kome raskt i gang med skogbrann slik at omfanget reduserast raskast mogleg i den tidlege fasen. Den vesle brannen i Stryn tok 3 dagar før den var fullstendig sløkka. Logistikken for å skaffe nok drivstoff i nærleiken slik at arbeidet kan utførast effektivt ville med stor tryggleik gitt brannen tid til å vekse og då ville sløkkingsarbeidet tatt vesentleg lengre tid.

Turistflyging

Vi ynskjer og å kunne tilby flyging med bruk av helikopter frå Løkjaneset. I media har det blitt beskrive både flyging over hustak og flyging frå morgon til kveld. Dette opplever vi som feilinformasjon. Det er skissert to inn- og utflygingstrasar til Løkjaneset, dette er påkravd i forhold til vindretning. Ingen av desse traseane går over bustadområde og er i hovudsak over fjorden. I tillegg kan vi roe ned med at det ikkje er aktuelt med flyging frå morgon til kveld.

All turistflyging som er tiltenkt Nordfjoreid skjer i forbindelse med cruiseanløp eller private arrangement. Normalt sett flyr vi 2-5 turar per skip (5-11 bevegelsar) og vi tilbyr ingen turar som er kortare enn 30 min. Det vil sei at den fyrste flyginga er rundt 10-tida er vi normalt ferdig mellom 12-13 tida.

Det vil og bli regulert i vilkåra til konsesjonen kva opningstider vi kan nytte oss av. Normalt er det avgrensingar både i helger og heilagdagar. Vi som selskap er pliktige i å følje VILKÅRA som blir sett frå Luftfartstilsynet med tanke på blant anna opningstider.

Støy

Vi har operert ut frå Løkjaneset heile sesongen 2022, og det er ikkje kjent for oss at det har vore noko klage på støy i denne perioden. Her har og vore base plass for helikopter i forbindelse med store linjeutbyggingar for Statnett, der støy ikkje har vore eit problem. Vi vil påpeike at det berre er ein bustad som er innanfor Gul støysone 52-62dB, Alle andre bustader er per definisjon i stille område.

Utdrag frå støyannalyse frå Sintef 2022-01-26 Foto: Privat

Utdrag frå støyanalyse frå Sintef 2022-01-26

Til samanlikning:

Normal samtale 60 dB.

Vaskemaskin 70 dB.

Støvsugar 75. dB.

Kraftig bytrafikk (innside bil) 85 dB.

Vi har og prøvd og ta kontakt med nabogruppa som er råka for og presentere planane, men blei ikkje imøtekomne. Vi vil også påpeike at det ligg eit betonganlegg mellom landingsplass og nabofelt som truleg er ei større støykjelde.

Vi vil påpeike at det berre er ein bustad som er innanfor Gul støysone 52-62dB, Alle andre bustader er per definisjon i stille område. Foto: Privat

Planarbeid

Før vi starta den formelle søknadsprosessen tok vi kontakt med kommunen og ordførar der vi hadde møte med dei på dette i forkant. Fordi dette er ein stor kostnad for eit lite lokalt firma i oppstartsfasen, stilte kommunen og ordførar seg positive til planane og vi valde difor å søke dette inn. Dette er einaste plassen i nærleik til Nordfjordeid som råkar minst mogleg folk og bustader,  og samtidig definert som industriområdet. Skal ein søke andre plassar må ein i gang med omregulering, og dette er ein prosess som truleg tar lang tid.

Vi håper kommune kan sjå synergieffekten med landingsplass på Løkjaneset der og kommunen kan nytte plassen til ambulanse, redningshelikopter og brann.

Formannskapet i Stad Kommune:

Vi håpar formannskapet kan gå igjennom all dokumentasjon og ta avgjerd på riktig grunnlag og ikkje basere seg på ikkje faktabasert grunnlag (media). Vi stiller oss og undrande til at vi ikkje får lov og presentere og forklare planane for formannskapet den 16.mars i Stad kommune.