Vindmøller og fornybar energi

Dei siste månadene har det brygga opp til storm mange stader i landet. Storm mot vindmøller.

Siri Sandvik, Ordførarkandidat Stad Ap, og Jan Vidar Smenes, varaordførarkandidat Stad Ap  Foto: Privat

Meiningar

Bakgrunnen er at NVE la fram sin strategi for mulige framtidige utbyggingsprosjekt. Med avgrensing av aktuelle område. Men der mange av desse områda omfatta verdifull og urørt norsk natur. Protestane er mange, og dette er høgst forståeleg.

Her i vår del av landet har vi i mange år no hatt ein vindmøllepark på Mehuken i Vågsøy. Vi kjenner ikkje til korleis stemninga var då denne skulle komme. Men vi registrerer at det både har blitt eit mykje nytta turområde, og at mange synes utsikta til vindmøllene er fin.

I framtidige Stad kommune, på Stadlandet, skal det også byggjast ein vindmøllepark med fem vindmøller. Okla. Dette fekk konsesjon frå NVE alt i 2013, og ny konsesjon i 2017. Kommunestyret i Selje var positive. Også Olje- og energidepartementet har stadfesta vedtaket. Vedtaket vart ikkje påklaga etter siste vedtak i 2017.

No er det imidlertid aukande motstand mot at dette annlegget skal komme. Det kan vi for så vidt forstå. Det er klart at det vil verte store inngrep i naturen, særleg i annleggsperioden, og at området vil endre seg noko seinare. Så er det vel ulike meiningar om kor øydeleggande det vil verte.

Vi meiner prosjektet no har kome for langt til å stoppast. Konsesjonar er gitt, prosessane har vore ryddige, kommunen var i si tid positive. Utbyggjar har planlagt oppstart alt no i august. Og forsterking av eksisterande kraftnett har starta. Det må vere ein viss forutsigbarhet også for dei som investerer store pengar i slike prosjekt, sjølv om dei ikkje utelukkande er lokale (SFE er deleigar i prosjektet). Difor kjem ikkje vi til å engasjere oss mot denne utbygginga no i sommar.

Men det er klart, dersom dette skulle blitt handsama politisk på nytt, ville vi truleg stemt mot. Dette blir imidlertid etter vårt syn ei reint hypotetisk problemstilling.

Så er det jo slik at Norge og Europa treng fornybar energi. Ungdom verda over demonstrerer for at vi vaksne skal ta meir ansvar for å bremse klimakrisa. Fornybar energi, inkludert vindkraft, er ei viktig brikke i dette. Og her må Norge bidra, med meir enn det vi treng her heime på berget.

Vi er ikkje tilhengarar av svære vindmølleparkar. Men moderate utbyggingsprosjekt kan framleis vere aktuelle, dersom det ikkje kjem i betydeleg konflikt med mellom anna lokale interesser og naturmangfaldet, så ein ikkje øydelegg sårbare artar. Slik vi ser det, vil det ikkje vere aktuelt med nye vindmølleparkar i Stad kommune, utover Okla.

Arbeidarpartiet vil at hovudsatsinga framover skal vere å utvikle havbasert vindkraft. Det vil heilt sikkert vere utfordringar også knytta til dette, men det er viktig at ein jobbar med å få til gode løysingar, før ein kan ta endeleg stilling til om dette er ein veg å gå eller ikkje. Norge er allereie verdsleiande på offshore-teknologi, og dette bør kunne utnyttast i utvinning av nye og grøne energiformer.